Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Vilkaviškio rajono žydų istorinės atminties saugojimas -23

Vilkaviškio rajono žydų kultūros šaknys siekia net XVI a.  Čia klestėjo 5   stiprūs senieji Lietuvos žydų štetlai – Vilkaviškis, Virbalis, Pilviškiai, Vištytis, Kybartai. Šiuo metu iš senojo krašto daugiakultūriškumo likę tik 7 tragiško holokausto vietų fragmentai, kurie nesudaro buvusio kultūrinio paveikslo ir įvykusios tragedijos visumos. Tai Vilkaviškis, Virbalis, Pilviškiai (sušaudymo vieta gretimo Šakių rajono Baltrušių kaime), Vištytis, Kybartai ir Žyniai bei Paražnių miškas, kur pastarosiose dviejose vietose atgulė netoliese esančio Kudirkos Naumiesčio žydai. Informacija apie šias holokausto vietas jose fragmentuota ir prieštaringa, dalis jos pasenusi. Atminimo ženklai ir paminklai  jau apšepę, informacija dažnai neįskaitoma. Labai reikia  ne tik tas vietas nuolat tvarkyti, bet ir atlikti esamų paminklų priežiūrą – nuvalyti apnašas, sutvarkyti skilimus, tinko praradimus ir kt. Nepakankama ir visa informacinė infrastruktūra – trūksta nuorodų į holokausto vietas, tikslios informacijos vietose ir internete.

Dėl šių priežasčių Labdaros ir paramos fondas „Vilkaviškio miesto laikrodžio paramos fondas“, asociacija „Sūduvos žydų kultūros fondas“,  Vilkaviškio rajono Klausučių seniūnija, Sūdavos bendruomenė ir VšĮ „Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras“ susibūrę kartu parengė bendrą projektą, pavadintą „VILKAVIŠKIO RAJONO ŽYDŲ ISTORINĖS ATMINTIES SAUGOJIMAS -23“. Jo tikslas – puoselėjant istorinę Vilkaviškio  krašto žydų diasporos ir jos tragiško likimo atmintį,  atnaujinti ir sisteminti esamą informaciją, toliau tvarkyti su holokaustu susijusias vietas, įrengti informacinę infrastruktūrą bei skatinti Vilkaviškio rajono bendruomenę nepamiršti istorijos pamokų.
Šio projekto rezultatas  - Vilkaviškio žydų  holokausto vietų maršruto parengimas ir pristatymas pažymint žydų holokausto dieną bei istorinės atminties atgaivinimas pastatant Žynių kaimo holokausto informacinį stendą ir atnaujinant esamą paminklą. 
Įgyvendinant projektą  atnaujintas istorines žydų holokausto vietas Vilkaviškio rajone  jungiantis  maršrutas,  sutvarkyta net 2277 m2 žydų holokausto vieta bei atnaujintas paminklinis akmuo holokausto vietoje Žynių  kaime. Atnaujintas maršrutas netrukus  bus pasiekiamas internete Vilkaviškio turizmo ir verslo interneto svetainėje bei facebook paskyrose. Atlikus  holokausto vietoje esančio paminklinio akmens priežiūros darbus, nuvalius apnašas ant užrašo bei sutaisius  smulkias tinko netektis paminklo viršuje, esama, nors jau istorikų požiūriu netiksli informacija yra aiškiai įskaitoma ir lietuvių ir hebrajų kalbomis. Netrukus Žynių kaime bus pastatytas ir metalinis informacinis stendas, kuriam Genocido ir rezistencijos centras jau pateikė atnaujintą ir patikslintą informaciją. Ši istorikų atnaujinta informacija čia pateikiama ne tik lietuvių, bet ir anglų bei hebrajų kalbomis
Įgyvendinus projektą žydų paveldu besidomintys asmenys ir institucijos iš visos Lietuvos ir užsienio turės geresnes galimybes plačiau ir tiksliau  susipažinti su senųjų štetlų likimu keliaujant parengtu maršrutu, analizuojant informacinius stendus. Žydų išeivių diasporai užsienyje bei Vilkaviškio kraštą lankantiems turistams irgi taps plačiau prieinama atnaujinta ir patikslinta informacija apie žydų tautos likimą Vilkaviškio rajone.
2023 09 22 dieną, minint 82 – ąsias žydų holokausto pradžios metines, surengtas žygis   automobiliais aplankant žydų holokausto  vietas rajone. Žygyje visame maršrute dalyvavo daugiau nei 60 vilkaviškiečių ir rajono svečių. Džiugu, kad į jį įsijungė ne tik greta Žynių kaimo esančios Sūdavos, bet ir Kybartų miesto moksleiviai ir mokytojai. Holokausto aukų paminėjime dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, žurnalistas, žydų holokausto istorijos tyrinėtojas  Aleksandras Vitkus, Mykolo Riomerio universiteto profesorius, Sūduvos krašto istorijos tyrinėtojas, Sūduvos žydų kultūros fondo narys profesorius Vytautas Šlapkauskas bei valdovų rūmų Vilniuje paramos fondo ilgametis  direktorius, mecenatas Edmundas Kulikauskas, Klausučių seniūnė Judita Systimienė, Kybartų seniūnas Romas Šunokas ir Virbalio seniūnas Zitas.  
Vilkaviškio rajono savivaldybė garsėja savo dėmesiu žydų tautos kultūrai. Išleistos dingusią kultūrą menančios knygos, Vilkaviškyje ošia beveik 70 Pasaulio teisuolių – vilkaviškiečių skirta  Atminimo giraitė. Čia esanti  informacinė lenta su geradarių  žydų gelbėtojų pavardėmis yra vienintelė tokia Lietuvoje. Prie Vilkaviškio pradinės mokyklos šaligatvyje - atminties akmenys Kleinštein šeimos atminimui. Ir rajono spauda,  istorikai, mokytojai, valdininkai kasmet prasmingai prisimena  šias visiems vilkaviškiečiams svarbias datas. Ne išimtis ir 2023 –ieji. Nors žydų holokausto paminėjimo renginiai vyko ir Vilkaviškyje, žydų atminties pagerbimo žygį lydėjo ir holokausto vietose mintimis dalinosi žydų atminties ir paveldo išsaugojimo iniciatorė ir globėja, rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė. Šių tradicijų kasmetinė tąsa ir dėmesys istorinei atminčiai  ypač svarbus šiuolaikiniame nuolatinių grėsmių apsuptame pasaulyje.
Vienas  geriausių krašto žydo istorijos žinovų – profesorius A.Vitkus - jau baigia parengti žydų holokaustui Sūduvoje skirtą knygą. Iš jo lūpų kiekvienoje holokausto vietoje žygio dalyviai sužinojo daugybę naujų faktų apie vykusias tragedijas. Štai ne dažnas žinojo, jog anksčiausiai organizuotos žudynės prasidėjo su Vokietija besiribojančiose Lietuvos apskrityse. Tilžėje hitlerininkai dar iki karo pradžios sudarė operatyvinį būrį, kuris buvo gavęs įsakymą pradėti žudyti 25 kilometrų pločio Lietuvos pasienio ruože ir taip pradėjo žydų žudynes visoje Lietuvoje. Jau 1941 metų birželio 22 dieną į pasienio teritorijas  įvažiavo SD operatyvinės grupės „A“ Einsatzkommando „Tilsit“ (Tilžės gestapo būrys) kariai. Tilžės operatyvinį būrį sudarė Tilžės gestapas, Tilžės SD, Klaipėdos bendrasis policijos departamentas. Kruvinas SD operatyvinės grupės A operatyvinio Tilsit  (Einsatzkommando  „Tilsit“)  būrio kelias ėjo per Tauragę, Kudirkos Naumiestį, Virbalį, Kybartus, Vilkaviškį. Štai prie kelio Žyniai-Kudirkos Naumiestis dar sovietų buvo iškastas 150 m ilgio, 5m pločio ir 1,5 m gylio prieštankinis griovys apsiginti nuo vokiečių. Vokiečiai pasinaudojo tuo grioviu žudydami žmones. Žudynės vyko dvejus metus (1941-1942 m.). Čia žudyti žydai ne tik Kudirkos Naumiesčio, bet ir  iš Kauno, Šakių ir net netoliese kitapus sienos Vokietijoje Pilkalnyje buvusio kalėjimo. Čia į sušaudymo vietą keliu buvo varomi išbadėję rusų karo belaisviai iš Kudirkos Naumiesčio lagerių, o iš anapus sienos buvusio Pilkalnio kalėjimo atvežami sunkvežimiais. 
Naujausiais Lietuvos gyventojų  genocido ir rezistencijos centro 2023 09 21 d.  išduotos pažymos duomenimis „nacių Vokietijos represinių struktūrų pareigūnai ir jų vietiniai talkininkai 1941 m. rugsėjo 16 d. sušaudė 650 vyrų, moterų, vaikų ir senelių. Didžiąją aukų dalį sudarė Kudirkos
Naumiesčio miestelio žydų bendruomenės nariai, tarp aukų galėjo būti nedidelis skaičius žydų iš kitų
Šakių apskrities vietovių. Taip pat šioje vietoje nuo I94l m. liepos iki l942 m. vasaros sušaudyta,
palaidota apie 350 ar daugiau karo belaisvių stovyklos (60-as oflagas) kalinių  palaikų."
Šaudė vokiečių gestapas ir, kaip tvirtino garsi Sūdavos kraštotyrininkė  Regina Naujokaitienė, čia lietuviai baltaraiščiai nedalyvavo. Naciai buvo pasiskirstę savo žudynių vietas. 1941 m. rugsėjo 16 d. žydų šaudymas vyko ir Paražnių miške prie Keturkaimio kaimo, Kybartų sen. Kai tuo pačiu metu atvežė žydų moteris su vaikais iš Kudirkos Naumiesčio į Žynių kaimą,  gestapininkai visus nukreipė atgal, nes jų paskirties taškas buvo Paražnių miškas. Ten buvo nužudyta 650 vaikų, moterų, vyrų. Žudynės vyko visame  25 kilometrų pasienio ruože. Netoliese esančiuose Šakiuose vietos policijos duomenimis 1941 09 13 dieną nužudyta  890 asmenų, o  Kudirkos Naumiestyje 1941 09 16 d. – 650 asmenų“.
Kybartai ir Virbalis taip pat įėjo į tą 25 km pločio juostą nuo sienos su Vokietija. Vokiečiai sukūrė specialųjį būrį žydų žudymu – „Ypatingąjį būrį” iš buvusių policininkų, tarnavusių Lietuvos policijoje. Spec. būrio „Savisauga”  centras buvo Vilkaviškyje. Kartu su vokiečiais jie dalyvavo ir vėlesnėse žudynėse. Kybartų ir Virbalio žydų žudynės persipina, nes Kybartų žydai buvo žudomi ir atskirai Kybartuose, ir kartu su Virbalio žydais Virbalyje.
Viena didžiausių žudynių vietų rajone - Virbalio miesto pakraščiai, kur policijos pajėgos kartu  su baltaraiščiais sušaudė ne tik šimtus Kybartų ir Virbalio žydų bei sovietinių aktyvistų, bet ir apie 7000 karo belaisvių – Raudonosios armijos karių. Kaip skelbia čia pastatyto paminklo įrašas – iš viso nužudyta apie 10 000 žmonių. Šių faktų tikslinimas kartu su Lietuvos Genocido ir rezistencijos centru –tai jau ateinančių metų žydų palikimo tyrinėtojų užduotis. 
 Tragiški Lietuvos istorijos vingiai, sunaikinę didžiąją dalį vienos iš Lietuvos tautų - žydų tautos-negali būti pamiršti. Ypač giliai žygio dalyviams įstrigo Sūdavos pagrindinės mokyklos mokytojos Ritos Mykolaitienės vadovaujamų mokinių kompozicija, kurioje literatūrine bei  menine kalba buvo perteikti žmonių išgyvenimai, skaudūs prisiminimai. Ir ši mūsų prarasta Lietuvos dalis-Lietuvos žydų tauta ir jo kultūra-šiuo metu gyva tik tada, kai ją prisimename. Prisimename ir jos šaknis, ir jos likimą, ir jos kultūrą. Todėl žygio dalyviai turėjo galimybę Virbalio bendruomenės vartuose plačiau sužinoti apie žydų kultūrą, susipažinti su jų kulinariniu paveldu.
Vykdomas projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos, prie jo lėšomis prisidėjo ir ir Sūduvos žydų kultūros fondas, paminėjimą rėmė ir  UAB „Kautra“.


Projekto vadovas Vitas Girdauskas
Foto A.Vitkus, J.Skystimienė

 

Atsiliepimai

Komentuoti