„Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Priemonė skirta ne žemės ūkio ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti. Veikla gali apimti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Skatinami nauji, inovatyvūs verslai, kuriais būtų kuriami nauji produktai ar teikiamos naujos paslaugos VVG teritorijos sąlygomis.

Priemone skatinamos VVG teritorijos gyventojų - jaunimo ir jaunų asmenų privataus verslo kūrimas. Siekiama, kad jaunimas ir jauni asmenys kurtų verslus VVG teritorijoje, gerintų VVG teritorijos ekonominę padėtį, užimtumą bei liktų čia gyventi, o ne išvyktų į didmiesčius ar užsienį. Veiklos sritimi planuojama sukurti darbo vietų.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat verslo plane (FSA 2 priedas) pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

Tinkami vietos projekto vykdytojai:

Kaimo gyventojai - fiziniai asmenys, siekiantys užsiimti ne žemės ūkio veikla. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.Privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 43159,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Daugiau informacijos: http://www.vilkaviskiovvg.lt/38629/vps-strategijos-kvietimai/2016-2023-m-strategija.html

 

 

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti