Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

KVIETIMAS: Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ

Nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8 val. paraiškas gali teikti juridiniai asmenys (įmonės), nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

Subsidijos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintą Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašą (toliau - Aprašas).

Pareiškėjas

Pareiškėjas - juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės.

Valstybės paramos suma

 90 000 000 (devyniasdešimt milijonų) eurų.

Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas:

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas numatytas Aprašo 9-10 punktuose. Įmonėms, kurios atitinka  9.1 - 9.3, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 2 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 - 9.4, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 25 mln. eurų. Įmonėms, kurios atitinka 9.1 - 9.5, 10 ir 16 punktuose nustatytas sąlygas, galimas finansavimas iki 50 mln. eurų. Teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri vertinama  susijusių įmonių lygiu. Tinkamų išlaidų apskaičiavimui prašome naudoti pavyzdinę tinkamų išlaidų skaičiuoklę (žr. su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą, priedas Nr. 1).

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. 8.00 val. iki kol pakanka lėšų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. spalio 14 d. 16.00 val.

Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Jeigu pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma subsidijos suma viršija finansavimo priemonei numatytą skirti lėšų sumą, paraiškos priimamos į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaro ne mažiau 10 procentų kvietime nurodytos sumos, viršijus 10 procentų kvietime nurodytos sumos, rezervinio sąrašo kvietimas stabdomas. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Rezervinio sąrašo paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS, tačiau paraiškų vertinimas atliekamas tik tada jei pareiškėjas iš pagrindinio sąrašo atsisako rezervuoto finansavimo ar paraiška atmetama arba priemonės įgyvendinimui skiriama papildomų lėšų. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo pagrindinio ir (ar) rezervinio sąrašo paraiškoms  Agentūros direktoriaus įsakymu turi būti priimamas ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt ir https://apvis.apva.lt/.

Paraiškas subsidijai gauti pareiškėjas turi teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ .

Instrukciją, kaip prisijungti prie APVIS, rasite ČIA. Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštą video instrukciją, kurią rasite ČIA. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el. bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Nuorodą į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK), rasite ČIA.

Paraiškos pildymo instrukciją rasite ČIA.

Atkreipti dėmesį pildant paraišką:

 • Aprašyme detaliai aprašyti įrenginių, technologinių procesų indėlį mažinant ŠESD kiekį.
 • Aprašyme nurodyti ar planuojama prašyti projekto avanso. Jeigu projektui bus reikalingas avansas nurodyti kada planuojama pateikti avansinį mokėjimą prašymą ir kokio dydžio.
 • Skaičiuojant tinkamų finansuoti išlaidų dydį naudotis parengta skaičiuokle (žr. su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą, priedas Nr. 1).
 • Atliekant ŠESD skaičiavimus naudotis parengta skaičiuoklę (žr. su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašą, priedas Nr.2).
 • Teikiant paraišką pagal Aprašo 11.7 p.: “kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc.  finansuojamo projekto ribose”, vertinama, ar yra ŠESD kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. Užpildyta pavyzdinė tinkamų išlaidų apskaičiavimo skaičiuoklė, rasite ČIA 
 2. Užpildyta ŠESD sumažinimo efekto apskaičiavimo skaičiuoklė, rasite ČIA 
 3. Pareiškėjo deklaracija, rasite ČIA 
 4. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija, rasite ČIA
 5. Informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas ir kainas, teikiamos visų mėnesių elektros ir dujų sąskaitos ar kiti dokumentai nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2021 rugpjūčio mėn. (imtinai) ir nuo 2022 m. vasario iki 2022 m. rugpjūčio mėn. (imtinai)
 6. Dokumentai, įrodantys įmonės statusą (labai maža, maža, vidutinė, didelė). Labai mažai, mažai, vidutinei įmonei privaloma pateikti smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą F1 (SVV),  didelei – pateikti aprašymą, kad atitinka didelės įmonės statusą, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme. Šie dokumentai teikiami jei prašomos subsidijos suma yra 100 tūkst. eurų arba didesnė.
 7. Informacija ar dokumentai, pagrindžiantys, kad įmonė nukentėjo nuo karo sukeltos krizės (teikiama informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas, kaip nurodyta šio tvarkos aprašo 16.1 papunktyje, teikiamas 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir savikainos bei veiklos sąnaudų detalizavimas).
 8. Informacija apie pareiškėją ir susijusias įmones (Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos (FR0438) kopija);
 9. Papildoma informacija apie planuojamą veiklą (pvz.: planuojamo diegti sprendimo aprašas (atsižvelgiant į esamą būklę), technologinė schema, paskirtį, planuojamos diegti įrangos galia, veikimo principai, siekiama nauda)
 10. Viešųjų pirkimų dokumentai (jei pirkimas paskelbtas ar atliktas) arba apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar pasiūlymas su įkainiais
 11. Informacija ar dokumentai  įrodantys, kad įmonė yra daug energijos sunaudojanti įmonė, kaip tai nurodyta Aprašo 23.12.1 p. Teikiami 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenys ir savikainos ir veiklos sąnaudų detalizavimas, kuriuo remiantis galima būtų apskaičiuoti minėtą kriterijų. (Taikoma, jei prašoma paramos pagal Aprašo 9.4 ar 9.5 p.)
 12. Informacija ar dokumentai  įrodantys, kad įmonė patiria veiklos nuostolių, kaip tai nurodyta Aprašo 23.12.2. p. Informacija dėl veiklos nuostolių teikiama nuo 2022 m. vasario 1 d., pateikiant įmonės finansininko patvirtintus finansinius dokumentus, ataskaitas. (Taikoma, jei prašoma paramos pagal Aprašo 9.4 ar 9.5 p.)
 13. Informacija ar dokumentai apie tai, kad įmonė veiklą vykdo komunikato I priede išvardytuose sektoriuose ar pasektoriuose. (Taikoma, jei prašoma paramos pagal Aprašo 9.5 p.)
 14. Informacija ar dokumentai apie tai, kad įmonė veiklą vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos ir žuvininkystės sektoriuose (taikoma, jei vykdoma veikla šiuose sektoriuose)
 15. Kiti dokumentai.
 16. Įgaliojimas teikti paraišką  (jei teikiama ne pareiškėjo vadovo).

Pagrindiniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ rasite ČIA (žr. aktualią redakciją)

2022 m. kovo 23 d. Komisijos komunikatas „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“  rasite ČIA

Finansuojami įrenginiai ar technologijos:

Pagal Aprašo 11. Punktą finansuojama:  taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais (toliau – AEI) arba mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą  planuojama keisti įsigyjamą įrangą. Jei pakeitus įrangą ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20 proc. ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka finansuoti:

11.1. iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);

11.2. iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);

11.3. iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;

11.4. biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga;

11.5. biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose;

11.6. šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;

11.7. kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc. finansuojamo projekto ribose (reikalingas ŠESD kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.);

11.8. Tvarkos aprašo 11.1–11.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai

Pareiškėjams taikomi reikalavimai numatyti Aprašo 16 punkte:

16.1. Pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų (išsamesnė informacija Apraše).

16.2. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) restruktūrizuojamas, yra atsiskaitęs su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Jeigu pareiškėjas nėra atsiskaitęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad padengė visus įsiskolinimus.

16.3. Pagalba neteikiama įmonėms, kurioms taikomos ES sankcijos, įskaitant (bet neapsiribojant):

16.3.1. įmones, kurios nuosavybės teise priklauso asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriems skirtos ES sankcijos, arba yra jų kontroliuojamos;

16.3.2. pareiškėjas neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina pareiškėjo deklaracijoje;

16.3.3. įmones, vykdančias veiklą sektoriuose, kuriems skirtos ES sankcijos, jei pagalba prieštarautų atitinkamų sankcijų tikslams.

Konsultacijas specialistai teikia darbo laiku:

Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;

Penktadienį 8.00-15.45 val.;

Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

APVA kontaktai:

Esant klausimams, prašome kreiptis tel. Nr.: +37067884377, el. p.: [email protected]

Atsiliepimai

Komentuoti