Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Alvito dvaras

Dvarai

Alvito dvaras. An­ta­nas Ty­zen­hau­zas ša­lia Al­vi­to įkū­rė dva­rą. 19 am­žiu­je šį dva­rą įsi­gi­jo gra­fai Gau­rons­kiai. Per Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą dva­ro pa­sta­tai su­de­gė, ta­čiau po ka­ro jie bu­vo at­sta­ty­ti. Prieš iš­va­žiuo­da­ma į Len­ki­ją, gra­fie­nė Gau­rons­kie­nė Al­vi­to dva­rą par­da­vė. Apie 1937-uo­sius jį nu­si­pir­ko 1918 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Do­na­tas Ma­li­naus­kas. Po II pasaulinio karo me­no ver­ty­bės bu­vu­sios dva­re iš­si­da­ly­tos. Dva­ro pa­sta­tai pa­gal po­rei­kius pa­da­ly­ti po 1990 me­tų ko­vo 11 die­nos. 1994 me­tais šį pa­sta­tą iš jį val­džiu­sio koo­pe­ra­ty­vo įsi­gi­jo Vo­kie­ti­jos pi­lie­tis Giun­te­ris Bo­šu­cas, pagarsėjęs Vokietijoje kaip neonacis. Nesusitarus su vietiniu verslininku daryti verslą bendrai turtą išpardavė ir išvyko iš Lietuvos. Naujieji savininkai nieko daryti nepradėjo. Dabar pastatas apleistas.

Atsiliepimai

Komentuoti