Vilkaviškio r. savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d.
sprendimu Nr. B-TS-851

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas finansiškai remti naujai besisteigiančias arba savo veiklą plečiančias (naujas darbo vietas kuriančias) įmones, atitinkančias šiame Apraše nustatytus reikalavimus bei registruotas ir veiklą vykdančias Vilkaviškio rajone.
2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – verslo subjektai) – Vilkaviškio rajono vidutinės įmonės, mažos įmonės, labai mažos įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, arba verslininkai, atitinkantys įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme vartojamas sąvokas.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-647 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
II SKYRIUS
PARAMOS TEIKIMO NAUDOJIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR SKYRIMAS

4. Verslo subjektų rėmimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
5. Uždaviniai:
5.1. skatinti Vilkaviškio rajono gyventojų bei įmonių verslumą bei konkurencingumą;
5.2. sudaryti palankesnes veiklos sąlygas pradedantiems verslo subjektams ir kuriantiems naujas darbo vietas;
5.3. skatinti verslo subjektų dalyvavimą įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse parodose;
5.4. sudaryti sąlygas smulkiųjų ir vidutinių verslininkų profesiniam tobulėjimui.
6. Verslo subjektams gali būti taikomos šios finansinės paramos iš Savivaldybės biudžeto lėšų formos:
6.1. dalinis kredito palūkanų dengimas:
6.1.1. teikiamas verslo subjektams, gavusiems ilgalaikį kreditą investicijoms iš kredito įstaigos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui, verslo subjektui teikiant prašymą Savivaldybės administracijai kiekvieniems metams atskirai;
6.1.2. maksimali kredito, kuriam dengiama dalis palūkanų, suma, kai sukuriama 1 darbo vieta, – 18 000 EUR ir po tiek pat už kiekvieną kitą darbo vietą. Didžiausia kredito, kuriam dengiama dalis palūkanų, suma – 100 000 EUR, kai sukuriamos 5 darbo vietos ir daugiau;
6.1.3. kredito palūkanos Verslo subjektams iš dalies dengiamos pirmuosius trejus metus:
6.1.3.1. pirmaisiais metais – iki 100 proc. banko priskaičiuotų palūkanų sumos;
6.1.3.2. antraisiais metais – iki 85 proc. banko priskaičiuotų palūkanų sumos. Kai sukuriama daugiau darbo vietų, negu įsipareigota – iki 100 proc. banko priskaičiuotų palūkanų sumos;
6.1.3.3. trečiaisiais metais – iki 60 proc. banko priskaičiuotų palūkanų sumos;
6.1.4. palūkanos Verslo subjektams pradedamos dengti vadovaujantis Savivaldybės tarybos priimtu sprendimu dėl dalinio kredito palūkanų dengimo Verslo subjektams ir trišale sutartimi, pasirašyta tarp Savivaldybės administracijos, kreditą suteikusios kredito įstaigos ir Verslo subjekto;
6.1.5. Verslo subjektai, ankstesniais metais gavę šios rūšies finansinę paramą, vėl gali kreiptis dėl paskolos palūkanų dengimo tik po paskutinės visų palūkanų už kreditą apmokėjimo dienos.
6.2. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas Verslo subjektams: individualioms įmonėms, mažosioms bendrijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms ir akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams):
6.2.1. skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą iki 100 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 300 EUR;
6.3. Išlaidų rengiant verslo planus kompensavimas:
6.3.1. verslo planų kreditui gauti rengimo išlaidoms dengti skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 300 EUR;
6.3.2. paraiškų ir kitų dokumentų paramai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti rengimo išlaidoms padengti skiriama iki 400 EUR dydžio kompensacija. Išlaidos kompensuojamos, kai paraiška pateikta negrąžintinai finansinei paramai iš valstybės biudžeto, ES ir kitų fondų gauti ir išduota pažyma apie paraiškos pateikimą paramos administravimą įgyvendinančiai institucijai, o su prašymu skirti lėšų pateikiamas tai pagrindžiantis dokumentas;
6.3.3. kompensacija skiriama, kai įmonė yra pasirašiusi kredito, paramos gavimo iš valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų gavimo sutartį.
6.4. Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas:
6.4.1. skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės (kai paroda vyksta Lietuvoje) nuomos išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 600 EUR.
6.4.2. skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės (kai paroda vyksta užsienio šalyje) nuomos išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 1 200 EUR.
6.5. Reklaminių lankstinukų leidimo ir reklamos priemonių išlaidų dalinis kompensavimas:
6.5.1. skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija reklaminių lankstinukų leidimo ir reklamos priemonių išlaidų (reklamos projektų rengimo, reklaminių plakatų, reklaminių tentų bei stendų ir kt. reklamos priemonių) dalinis kompensavimas, bet ne daugiau kaip 300 EUR. Reklaminių lankstinukų leidimo išlaidoms kompensuoti gali būti skiriama ne daugiau kaip 100 EUR kompensacija.
6.6. Verslininkų konsultavimo (mokymo) išlaidų kompensavimas:
6.6.1. skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija ūkio subjektui, kai mokymuose dalyvauja verslo subjekto vadovas arba verslo subjekto darbuotojai, o mokymai yra reikalingi to darbuotojo kvalifikaciniams įgūdžiams stiprinti, bet ne daugiau kaip 300 EUR.
6.7. Interneto svetainių kūrimo išlaidų kompensavimas:
6.7.1. skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija ūkio subjektui, bet ne daugiau kaip 300 EUR.
7. Verslo subjektas gali kreiptis finansinės paramos pagal kiekvieną finansinės paramos formą kelis kartus per metus, neviršijant tai paramos formai skirtos lėšų sumos.
8. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytos kompensuojamos išlaidos turi būti patirtos ne vėliau nei prieš 12 mėnesių skaičiuojant iki paraiškos pateikimo dienos.
9. Jei rėmimo lėšas norinčių gauti pareiškėjų yra daugiau, negu turima lėšų, prioritetas teikiamas pareiškėjams, atsižvelgiant į:
9.1. vėliausiai pagal įsisteigimo datą įsisteigusiems verslo subjektams;
9.2. jei anksčiau įmonei rėmimo lėšų nebuvo skirta;
9.3. įmonės darbuotojų skaičių, kai įmonėje dirba nuo 1-10 darbuotojų;
9.4. verslo subjekto vadovas – asmuo iki 29 m.
10. Verslo subjektai, norintys gauti paramą, turi atitikti šiuos reikalavimus:
10.1. verslo subjektai turi būti įregistruoti ir veiklą vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;
10.2. verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus dirba/planuoja dirbti ne trumpiau kaip 12 mėnesių per kalendorinius metus.
10.3. neturėti įsiskolinimų:
10.3.1. Valstybinei mokesčių inspekcijai;
10.3.2. Valstybiniam socialinio draudimo fondui;
10.3.3. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetui.
11. Parama neskiriama:
11.1. valstybės ir Savivaldybės įmonėms;
11.2. įmonėms, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
11.3. ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kita žemės ūkio veikla besiverčiančioms įmonėms, kurių daugiau kaip 50 proc. pajamų yra gaunama iš žemės ūkio veiklos.
12. Verslo subjektų pateiktas paraiškas gauti finansinę paramą iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų nuolat priima Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius. Paraiškas svarsto, vertina ir priima nutarimą dėl finansinės paramos skyrimo Verslo subjektui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 7 narių (komisijos pirmininko – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus – 3, Finansų ir biudžeto skyriaus – 1 nario, Savivaldybės mero potvarkiu deleguotų Tarybos narių iš Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto – 2) sudaryta Komisija ūkio subjektų paraiškoms svarstyti (toliau – Komisija).
13. Komisijos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.
14. Aprašo 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 punktuose išvardytos finansinės paramos asignavimus administruoja Savivaldybės administracijos direktorius.
15. Lėšos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimui tvirtinamos vieneriems metams, lėšų šaltinis – Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
16. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

III. SKYRIUS
PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS

17. Finansinės paramos iš Savivaldybės biudžeto formos, dokumentai, kuriuos pateikia verslo subjektai, pageidaujantys gauti finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, kitos sąlygos:
17.1. Dalinis kredito palūkanų dengimas:
17.1.1. dokumentai, kuriuos turi pateikti verslo subjektas šiai paramai gauti:
17.1.1.1. paraiška – 1 priedas (pridedama);
17.1.1.2. įmonės registravimo pažymėjimo ir veiklos nuostatų kopijos*;
17.1.1.3. verslo plano kopija;
17.1.1.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais**;
17.1.1.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažyma apie atsiskaitymą su VSDF biudžetu**;
17.1.1.6. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinės ataskaitos (4 forma) už paskutinį ataskaitinį laikotarpį prieš paraiškos pateikimą kopija*;
17.1.1.7. sutarties su kredito įstaiga kopija*;
17.1.1.8. įmonės įsipareigojimas dėl naujai sukuriamų darbo vietų skaičiaus;
17.1.1.9. paskutinių dvejų metų pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos.
17.1.2. Prioritetai įmonei suteikiant dalinio palūkanų dengimo paramą:
17.1.2.1. gamybos ar paslaugų rūšies novatoriškumas;
17.1.2.2. naujų produktų kūrimas ir pažangių technologijų diegimas;
17.1.2.3. didesnis naujų darbo vietų skaičiaus sukūrimas įmonėms, vykdančioms tos pačios rūšies veiklą ir panašios apimties (gaunamų pajamų išraiška) projektus;
17.1.2.4. mažesnis kredito įstaigos suteiktos paskolos metinių palūkanų dydis vienodoms finansine išraiška paskoloms.
17.1.3. Jeigu, remiantis ūkio subjektų pateiktais dokumentais, nustatoma, kad verslo subjektas gautą dalinio palūkanų dengimo paramą naudoja ne pagal verslo plane numatytą paskirtį (t. y., nevykdo planuotos veiklos), trišalė sutartis su juo nutraukiama ir paramos gavėjas privalo grąžinti visą gautą finansinę paramą. Ginčai dėl suteiktos paramos grąžinimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
17.1.4. Jeigu, remiantis verslo subjektų pateiktais dokumentais, nustatoma, kad verslo subjektas, gaunantis dalinio kredito palūkanų dengimo paramą, neįvykdo įsipareigojimo dėl darbo vietų sukūrimo, Komisija verslo subjektų paraiškoms svarstyti sprendžia dėl tolimesnės paramos verslo subjektui sumažinimo ar dėl sutarties nutraukimo.
17.1.5. Verslo subjektas, gaunantis dalinio kredito palūkanų dengimo paramą, pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinę ataskaitą bei ataskaitą apie vykdomą veiklą.
17.1.6. Verslo subjektas, praėjus 30 darbo dienų po trišalės sutarties galiojimo pabaigos, Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriui pateikia ataskaitą apie verslo plano, kuriam įvykdyti buvo skirta dalinio palūkanų dengimo parama, įgyvendinimą.
17.2. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas:
17.2.1. teikiami dokumentai:
17.2.1.1. paraiška – 2 priedas (pridedama);
17.2.1.2. įmonės registravimo pažymėjimo originalas (bus grąžintas) ir jo kopija*;
17.2.1.3. mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, apmokėjimą, kopija*.
17.3. Išlaidų, rengiant verslo planus, kompensavimas:
17.3.1. teikiami dokumentai:
17.3.1.1. paraiška – 3 priedas (pridedama);
17.3.1.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija*;
17.3.1.3. sutarties su verslo plano ruošėju kopija*;
17.3.1.4. mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, apmokėjimą, kopija*;
17.3.1.5. kredito (paramos) gavimo sutarties kopija*;
17.3.1.6. verslo plano kopija.
17.4. Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas:
17.4.1. teikiami dokumentai:
17.4.1.1. paraiška – 4 priedas (pridedama);
17.4.1.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija*;
17.4.1.3. sutarties su parodos (mugės) organizatoriumi ar parodos (mugės) dalyvių sąrašo kopija*;
17.4.1.4. mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, apmokėjimą, kopija*;
17.4.1.5. parodos (mugės) rengėjo pažyma apie verslo subjekto dalyvavimą parodoje (mugėje).
17.5. Reklaminių lankstinukų leidimo išlaidų kompensavimas:
17.5.1. teikiami dokumentai:
17.5.1.1. paraiška – 5 priedas (pridedama);
17.5.1.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
17.5.1.3. sutarties su reklamos paslaugų teikėju kopija*;
17.5.1.4. mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio apmokėjimą, kopija*;
17.5.1.6. išleistas reklaminis lankstinukas arba kitų priemonių vaizdinė medžiaga – 1 egz.
17.6. Verslininkų konsultavimo (mokymo) išlaidų kompensavimas:
17.6.1. teikiami dokumentai:
17.6.1.1. paraiška – 6 priedas (pridedama);
17.6.1.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija*;
17.6.1.3. sutarties su konsultavimo (mokymo) organizatoriumi kopija* (jeigu ji yra sudaryta);
17.6.1.4. mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta už konsultavimo (mokymo) išlaidas, kopija*;
17.6.1.5. mokymo baigimo pažymėjimų kopijos*.
17.7. Interneto svetainės kūrimo išlaidų kompensavimas:
17.7.1. teikiami dokumentai:
17.7.1.1. paraiška – 7 priedas (pridedama);
17.7.1.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija*;
17.7.1.3. sutarties su interneto svetainės kūrėju kopija*;
17.7.1.4. mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta už interneto svetainės sukūrimą, kopija*;
17.7.1.5. Verslo subjektas nurodo sukurtos veikiančios interneto svetainės adresą.

IV. SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMO TVARKA

18. Verslo subjektų paraiškas su dokumentais finansinei paramai iš Savivaldybės biudžeto gauti nuolat priima, registruoja, perduoda Komisijos pirmininkui Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius.
19. Verslo subjektų paraiškos gali būti teikiamos nuolat, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 dienos, o svarstomos Komisijos posėdžių metu. Paraiškos, pateiktos lapkričio ir gruodžio mėnesiais, svarstomos kitais kalendoriniais metais pirmame Komisijos posėdyje.
20. Verslo subjektų pateiktas paraiškas dėl finansinės paramos iš Savivaldybės biudžeto Komisija svarsto, vertina ir priima nutarimus dėl finansinės paramos skyrimo vieną kartą per ketvirtį. Komisijos posėdyje gali dalyvauti įmonės, pateikusios paraišką, vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
21. Komisija, posėdyje apsvarsčiusi ir įvertinusi pateiktas paraiškas bei dokumentus, priima nutarimą, surašo posėdžio protokolą ir perduoda jį Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriui.
22. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Komisijos protokolu, ruošia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl dalinio palūkanų dengimo iš Savivaldybės biudžeto verslo subjektui skyrimo projektą, raštu atsako verslo subjektui, jeigu finansinės paramos iš rajono Savivaldybės biudžeto jam nuspręsta neskirti.
23. Jeigu verslo subjektui suteikiama dalinio paskolos palūkanų dengimo lengvata, trišalę sutartį ruošia Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius.
24. Buhalterinę apskaitą, susijusią su smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimu, tvarko Apskaitos skyrius.
25. Verslo subjektas, Savivaldybei papildomai paprašius, privalo pateikti visą prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su veikla, kuriai paskirta finansinė parama iš Savivaldybės biudžeto.
26. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas tvirtinamas, papildomas, keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
* – kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu.
** – pažymos galioja vieną mėnesį nuo jų išdavimo dienos.

________________________________________