Vilkaviškio r. savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa

  

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. birželio 29  d.

sprendimu Nr. B-TS-1165

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas skatinti Vilkaviškio rajono savivaldybėje ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – verslo subjektai), įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems Apraše nustatytus reikalavimus.
 2. Verslo subjektai, Pareiškėjai – Vilkaviškio rajono vidutinės įmonės, mažos įmonės, labai mažos įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, arba verslininkai, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme vartojamas sąvokas.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B-TS-972 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO NAUDOJIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Verslo subjektų rėmimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
 2. Uždaviniai:

5.1. skatinti Vilkaviškio rajono gyventojų bei įmonių verslumą bei konkurencingumą;

5.2. sudaryti kuo palankesnes veiklos sąlygas veiklą vykdantiems ir pradedantiems Verslo subjektams ir kuriantiems naujas darbo vietas;

5.3. skatinti Verslo subjektų dalyvavimą įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse parodose;

5.4. ugdyti vietos gyventojų verslumą.

 

III SKYRIUS

FINANSAVIMO FORMOS IR DYDŽIAI

 

 1. Verslo subjektams gali būti taikomos šios finansinės paramos iš Savivaldybės biudžeto lėšų formos:

6.1. Naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta. Gali kreiptis verslo subjektai, kurie ne anksčiau kaip einamaisiais metais iki prašymo pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją pilnu etatu. Vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 eurų dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). Dviem įkurtoms darbo vietoms verslo subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 1 500 eurų dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus. Įkūrus 3 ir daugiau darbo vietas, verslo subjektui gali būti kompensuojama ne daugiau kaip 2 000 eurų dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus).

6.1.1. Siekiant gauti finansavimą naujų darbo vietų įkūrimo išlaidoms padengti, būtina pateikti neterminuotų darbo sutarčių su darbuotojais kopijas, darbo priemonių / įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dokumentus (sąskaita faktūrą, apmokėjimo dokumentus), tris komercinius pasiūlymus (jei įranga / darbo priemonės neįsigytos), steigiamoje (įsteigtoje) darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymą bei darbo priemonių / įrangos panaudojimą. Pagal šią priemonę įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją. Lėšų darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Savivaldybės administracijai turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 75 proc. lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

6.1.2. Priėmus sprendimą teikti finansinę paramą verslo subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale verslo subjekto ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas.

6.2. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas Verslo subjektams: individualioms įmonėms, mažosioms bendrijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams):

6.2.1. skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą iki 50 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 150 EUR;

6.2.2. įmonę įsteigus elektroniniu būdu kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 80 EUR. Skiriama atlyginimo už laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir prašymą registruoti Juridinių asmenų registre.

6.3. Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus kompensavimas

6.3.1. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai Savivaldybė lėšų gavėjui kompensuoja iki 1 000 eurų, iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos administracinis vertinimas yra teigiamas ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas.

6.3.2. Išlaidos kompensuojamos, kai paraiška pateikta negrąžintinai finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti ir išduota pažyma apie paraiškos pateikimą paramos administravimą įgyvendinančiai institucijai, o su prašymu skirti lėšų pateikiamas tai pagrindžiantis dokumentas.

6.4. Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas:

6.4.1. skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos ploto nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta Lietuvoje) išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 600 EUR. Parodoje turi būti prekiaujama savo gaminiais / produkcija;

6.4.2. skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta užsienio šalyje išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 1 000 EUR. Parodoje turi būti prekiaujama savo gaminiais / produkcija.

 

IV SKYRIUS

TEISĖ GAUTI PROGRAMOS FINANSAVIMĄ

 

 1. Einamaisiais metais bendras kompensacijų iš programos lėšų dydis negali viršyti 1 000 eurų vienam pareiškėjui per vienus metus. Šis punktas netaikomas šio Aprašo 6.1 papunkčiui;
 2. Pareiškėjas pripažįstamas tinkamu gauti programos finansavimą, jei jis atitinka SVV subjekto apibrėžimą ir jo įmonės registracijos vietą, deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas yra Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus / individualios veiklos pažymas, išduotas ne trumpiau kaip 9 mėnesius per kalendorinius metus laikotarpiui.

8.1. Šio Aprašo 6 punkte nurodytos kompensuojamos išlaidos turi būti patirtos ne vėliau nei prieš 12 mėnesių skaičiuojant iki paraiškos pateikimo dienos. Pareiškėjo, kuris kreipiasi dėl naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinio kompensavimo, kai sukuriama nauja darbo vieta, išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip einamaisiais metais iki prašymo pateikimo datos.

 1. Verslo subjektai, norintys gauti paramą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. verslo subjektai turi būti įregistruoti ir veiklą vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

9.2. verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus, kurie išduoti ne trumpesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui;

9.3. neturėti įsiskolinimų:

9.3.1. Valstybinei mokesčių inspekcijai;

9.3.2.  Valstybiniam socialinio draudimo fondui;

9.3.3. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetui.

 1. Parama neskiriama:

10.1. valstybės ir Savivaldybės įmonėms;

10.2. įmonėms, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;

10.3. pareiškėjams, turintiems įsiskolinimų valstybės, savivaldybės biudžetams, fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

10.4. ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kita žemės ūkio veikla besiverčiančioms įmonėms, kurių daugiau kaip 50 proc. pajamų yra gaunama iš žemės ūkio veiklos;

10.5. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems pareiškėjams.

 1. Priemone remiamos visos legalios ūkinės-komercinės veiklos rūšys, išskyrus:

11.1. medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą;

11.2. gėrimų gamybą, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą;

11.3. tabako gaminių gamybą;

11.4. didmeninę prekybą;

11.5. finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą);

11.6. nekilnojamojo turto operacijas;

11.7. teisinę veiklą;

11.8. azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMŲ SKIRTI LĖŠŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

 1. Pareiškėjai, norintys gauti finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, Komisijai turi pateikti:
  • Naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta:
   • užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 3 priedas);
   • užpildytą nustatytos formos Pareiškėjo anketą (Aprašo 2 priedas);
   • darbo sutarties su darbuotoju kopija, kad Pareiškėjas, įsigydamas įrangą, sukūrė ir naują darbo vietą;
   • darbo priemonių / įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, apmokėjimo dokumentus) (taikoma pareiškėjui, kuris jau įsigijo įrangą / darbo priemonę);
    • tris komercinius pasiūlymus (el. laiškų kopijas ar momentines ekrano kopijas) (taikoma pareiškėjui, kuris  dar neįsigijęs įrangos / darbo priemonių naujoje darbo vietoje);
    • steigiamoje (įsteigtoje) darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymą bei darbo priemonių / įrangos panaudojimą
   • mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, apmokėjimą, kopiją*;
   • Sodros išrašą apie sąrašinį darbuotojų skaičių.
  • Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas:
   • užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 1 priedas);
   • užpildytą nustatytos formos Pareiškėjo anketą (Aprašo 2 priedas);
   • mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, apmokėjimą, kopiją*.
  • Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus, kompensavimas:
   • užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 1 priedas);
   • užpildytą nustatytos formos Pareiškėjo anketą (Aprašo 2 priedas);
   • sutarties su verslo plano ruošėju kopiją* (jeigu tokia buvo sudaroma);
   • mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, apmokėjimą, kopiją*;
   • verslo plano, investicinio projekto kopiją;
   • dokumentus, įrodančius, kad pagal parengtą verslo planą, paraišką finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti buvo skirta paskola ar parama Pareiškėjui.
  • Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas:
   • užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 1 priedas);
   • užpildytą nustatytos formos Pareiškėjo anketą (Aprašo 2 priedas);
   • sutarties su parodos (mugės) organizatoriumi ar parodos (mugės) dalyvių sąrašo kopija* (jeigu tokia sudaryta) ar nuotraukos iš parodos / mugės.
   • mokėjimo pavedimo su banko žymomis arba kvito, patvirtinančio, apmokėjimą, kopiją*;
 1. Verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus ar pagal individualios veiklos pažymą, turi pateikti tai įrodančius dokumentų kopijas.
 2. Paraiškas svarsto, vertina ir priima nutarimą dėl finansinės paramos skyrimo Verslo subjektui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 7 narių (komisijos pirmininko – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus – 3, Finansų ir biudžeto skyriaus – 1 nario, Savivaldybės mero potvarkiu deleguotų Savivaldybės tarybos narių iš Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto – 2 narių) sudaryta Komisija.
 3. Komisijos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.
 4. Šio Aprašo 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 punktuose išvardytos finansinės paramos asignavimus administruoja Savivaldybės administracijos direktorius.
 5. Lėšos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimui tvirtinamos vieneriems metams, lėšų šaltinis – Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
 6. Šis aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.
 7. Verslo subjektų paraiškas su dokumentais finansinei paramai iš Savivaldybės biudžeto gauti nuolat priima, registruoja, perduoda Komisijos pirmininkui Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius. Su posėdyje numatomų svarstyti klausimų dokumentais Komisijos narys gali susipažinti iš anksto Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriuje.
 8. Prireikus, SVV subjektas pateikia kitus Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus ar komisijos prašomus dokumentus ar informaciją. Komisija, įvertinusi paraiškos dokumentus, motyvuotu sprendimu paraišką gali atmesti.
 9. Verslo subjektų paraiškos gali būti teikiamos nuo rugsėjo 3 d., bet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d., o svarstomos Komisijos posėdžių metu. Paraiškos, pateiktos lapkričio ir gruodžio mėnesiais, svarstomos kitais kalendoriniais metais pirmame Komisijos posėdyje.
 10. Verslo subjektų pateiktas paraiškas dėl finansinės paramos iš Savivaldybės biudžeto Komisija svarsto, vertina ir priima nutarimus dėl finansinės paramos skyrimo vieną kartą per ketvirtį. Komisijos posėdyje gali dalyvauti įmonės, pateikusios paraišką, vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 11. Komisija, posėdyje apsvarsčiusi ir įvertinusi pateiktas paraiškas bei dokumentus, priima nutarimą, surašo posėdžio protokolą ir perduoda jį Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriui.
 12. Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Komisijos protokolu, parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl finansinės paramos Verslo subjektui skyrimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų, raštu informuoja Verslo subjektą, jeigu finansinė parama iš Savivaldybės biudžeto jam neskiriama.
 13. Tais atvejais, kai finansinės paramos norinčių gauti pareiškėjų yra daugiau, negu turima lėšų, prioritetas teikiamas pareiškėjams, atsižvelgiant į:

25.1.    vėliausiai pagal įsisteigimo datą įsisteigusiems Verslo subjektams;

25.2.    jei įmonė 5 metų laikotarpiu nebuvo gavusi finansinės paramos;

25.3.    įmonės darbuotojų skaičių, kai įmonėje dirba nuo 1–10 darbuotojų;

25.4.    Verslo subjekto vadovas – asmuo iki 29 m.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Buhalterinę apskaitą, susijusią su smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimu, tvarko Apskaitos skyrius.
 2. Verslo subjektas, Savivaldybės administracijai papildomai paprašius, privalo pateikti visą prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su veikla, kuriai paskirta finansinė parama iš Savivaldybės biudžeto.
 3. Šis Aprašas papildomas, keičiamas ar panaikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
 4. Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti finansinę paramą, ir kitų pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.
 5. Šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę atlieka Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

* – kopijos, patvirtintos įmonės vadovo parašu.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ

IŠ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PARAMOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

 

_______  m.  ________________ mėn.  ___ d.   

 

Vilkaviškis

 

 
 
(Įmonės, įstaigos, bendrijos ar bendrovės pavadinimas, kodas ir juridinis

statusas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Prašau suteikti man (mano atstovaujamai įmonei) finansinę paramą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės SVV paramos programos lėšų.

Prašoma paramos forma (žymėti X):

Naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta  

Patirtų išlaidų suma – _______________ Eur

   

Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas

 

Patirtų išlaidų suma – _______________ Eur

  Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus kompensavimas  

Patirtų išlaidų suma – _______________ Eur

  Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas

 

 

Patirtų išlaidų suma – _______________ Eur

                                                              IŠ VISO                                                                   EUR

Su finansinės paramos gavimo sąlygomis, lėšų skyrimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi).

PRIDEDAMA. SVV subjekto duomenų anketa ir kiti dokumentai, įrodantys patirtas išlaidas.

Pridedamų dokumentų sąrašas: Lapų skaičius
’       Sutarčių kopijos  
’       Sąskaitų faktūrų kopijos  
’       Apmokėjimo dokumentų kopijos  
’       Vaizdinė medžiaga (nuotraukos ir kt.)  
’       Kita:

 

 

 

____________________                         ____________________   ______________________

(Pareigos)                                                                       (Parašas)                        A.V.         (Vardas, pavardė)

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

PAREIŠKĖJO ANKETA

 

         
Verslo subjekto pavadinimas arba Pareiškėjo vardas, pavardė

     

 

Buveinė / Adresas

 

Įmonės kodas arba asmens kodas

 

Telefono Nr.

 

 

Banko sąskaitos pavadinimas ir Nr.

 

 

Įmonės veiklos vykdymo vieta

 

Įmonės įkūrimo data       Įmonės darbuotojų skaičius

 

 

El. pašto adresas

 

Nurodykite, kokiai veiklai plėtoti prašoma finansinė parama iš Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos lėšų

 

 

VERSLO SUBJEKTO PASIŽADĖJIMAS

Aš,
     
(įmonės vadovo (savininko) vardas, pavardė)
patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga bei patvirtinu, kad neturiu įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybiniam socialinio draudimo fondui, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetui.

Įsipareigoju leisti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina.

 

 
                 
(pareigos)   (parašas)   (vardas, pavardė)
 
A.V.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

 

20….m. ………………    d. Nr. ………….

 

Vilkaviškis

 

 1. SUTARTIES ŠALYS

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Administracijos direktoriaus ……………………………., veikiančio pagal Administracijos nuostatus ir ……………………………., atstovaujama ……………………………….., (toliau – Verslo subjektas), veikiančio pagal ………………  nuostatus (įstatus), sudarė šią lėšų naudojimo sutartį:

 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2.1. Savivaldybė, vadovaudamasi …………………………………………………………. įsipareigoja skirti lėšų

( administracijos direktoriaus įsakymas)

Naujai įsteigtos darbo vietos įrangos daliniam kompensavimui iš Vilkaviškio  rajono savivaldybės   …………………………………………………

(programos pavadinimas, programos kodas )

2.2. Lėšų naudojimo tikslinė paskirtis – Verslo subjekto naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinio kompensavimo įsipareigojimų priemonei įgyvendinti.

 

III. SUTARTIES SUMA

 

3.1. Sutarties suma –   (  ) Eur.

 

 1. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

4.1.1. pervesti Verslo subjektui sutarties 3.1 punkte nurodytą lėšų sumą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos į Verslo subjekto nurodytą sąskaitą;

4.1.2. pastebėjus nukrypimų nuo šios sutarties sąlygų arba kitokių trūkumų, pranešti apie juos verslo subjektui per 5 darbo dienas;

4.1.3.  teikti priemonei vykdyti reikiamus duomenis ir informaciją.

4.2. Verslo subjektas įsipareigoja:

4.2.1. naudoti lėšas, skirtas naujai įsteigtos darbo vietos įrangos įsigijimo įgyvendinimui, ekonomiškai, tinkamai ir tik pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą sutarties 2.2 punkte;

4.2.2. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 24 mėnesius nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;

4.2.3. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius šios sutarties sąlygas;

4.2.4.  raštu pranešti Savivaldybei, kad negali įvykdyti priemonės arba, kad priemonės vykdymą tęsti netikslinga;

4.2.5. įgyvendinus priemonę 2 metus kasmet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams Savivaldybei teikti draudimą įrodančius dokumentus ir pažymą apie darbuotojų skaičių įmonėje;

4.2.6. panaikinus įsteigtą darbo vietą, Savivaldybei grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 75 procentų lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

4.2.7. verslo subjektas per 24 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be Savivaldybės sutikimo neturi teisės:

4.2.7.1.  parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti programos lėšomis įgyto turto;

4.2.7.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas;

4.2.7.3.  keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas, nustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs paraiškoje.

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Savivaldybė turi teisę:

5.1.1. reikalauti, kad verslo subjektas pateiktų Savivaldybei duomenis, susijusius su sutarties vykdymu;

5.1.2. kontroliuoti pagal šią sutartį skirtų lėšų tikslinį panaudojimą;

5.1.3. reikalauti grąžinti į Savivaldybės sąskaitą pagal šią sutartį verslo subjektui pervestą lėšų sumą, jeigu verslo subjektas nevykdo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų.

5.2. Lėšų gavėjas:

5.2.1. atsako už lėšų panaudojimą ne pagal sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį;

5.2.2. nustačius, kad sutartyje nurodytos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, jos grąžinamos Savivaldybės administracijai per 10 kalendorinių dienų po pareikalavimo;

5.2.3. jeigu nevykdomi ar netinkamai vykdomi sutarties 4.2 punkte išdėstyti įsipareigojimai, grąžina Savivaldybės administracijos pervestas lėšas sutarties 5.2.2 punkte nustatytais terminais.

 

 1. ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

 1. Verslo subjekto patirtos išlaidos vykdant šios sutarties 2.1 punkte nurodytą priemonę apmokamos išlaidų kompensavimo būdu.

6.1. Išlaidos kompensuojamos pateikus šiuos dokumentus:

6.1.1. lėšų gavimo prašymą;

6.1.2. išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus;

6.1.3. darbo priemonių / įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dokumentus (sąskaita faktūrą, apmokėjimo dokumentus);

6.1.4. dokumentus, įrodančius, kad įsigytas ilgalaikis materialusis turtas yra apdraustas maksimalios turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų;

6.1.5. tris komercinius pasiūlymus (jei įranga / darbo priemonės neįsigytos);

6.1.6. steigiamoje (įsteigtoje) darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymą bei darbo priemonių / įrangos panaudojimą;

6.1.7. dokumentus (darbo sutartis ir kt. dokumentus), įrodančius, kad įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje įdarbinti Vilkaviškio rajone registruoti asmenys. Į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas turi būti įdarbinti asmenys, atitinkantys paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami pareiškėjo ir Savivaldybės raštišku susitarimu.

6.2. Visos išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

6.3. Administracija bet kuriuo metu gali pareikalauti papildomos informacijos iš verslo subjekto apie atliktų darbų eigą ir lėšų panaudojimą įgyvendinant priemonę.

 

VII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

 

 1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja, kol įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

7.1. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik šalims susitarus, įforminus tai papildomu raštišku susitarimu, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta:

7.2.1. Verslo subjektui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, Savivaldybės administracijai įspėjus Verslo subjektą raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

7.2.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka arba šalių susitarimu.

VIII. KITOS NUOSTATOS

 

8.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Šalių sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų dokumentų nustatyta tvarka.

8.2. Kilus ginčams, jie sprendžiami tarpusavio derybose, o jei šie būdai nepadeda pasiekti tarpusavio susitarimo – teismine tvarka.

8.3. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

8.4. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys: Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė ________, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė ____________________________.

 

 1. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija                               Verslo subjektas                                                           

Kodas 188774441                                                                                                                                                                                          

S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis                                                                                          (adresas, kodas, telefonas)

Tel. (8 342) 60 062                                                                                                                                                                                        

Faksas (8 342) 60 066                                                                                                                   (banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos nr.)

Sąsk. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041

„Luminor Bank“, AB                                                                                                                      (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asignavimų valdytojas                                                                                                                                                               

(parašas, vardas ir pavardė)

 

________________________________________