Užimtumo tarnybos informacija

Savarankiško užimtumo rėmimas

Jei turite gerų sumanymų dėl savo verslo, teritorinė darbo birža gali Jums pasiūlyti finansinę paramą darbo vietos sau  steigimui.

Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos  užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 44 ir 47 straipsniai, Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas.

Savarankiško užimtumo rėmimas gali būti taikomas teritorinėje darbo biržoje (toliau – darbo birža) registruotiems asmenims, pirmą kartą steigiantiems  darbo vietą sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymeapibrėžtoje labai mažoje įmonėje. Bedarbiai, planuojantys steigti darbo vietą sau, turi būti tai aptarę su aptarnaujančiu darbo biržos specialistu ir numatę savo individualios užimtumo veiklos plane.

Norintys steigti sau darbo vietą darbingi asmenys iki 29 m. dalyvauja Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte „Atrask save“, kurio dėka įgyja reikiamų žinių verslui kurti ir dirbti savarankiškai. Po to šie jauni asmenys gali pretenduoti į subsidiją, skiriamą ESF projekto „Naujas startas“ pagalba ir realizuoti savo idėjas, įgyvendindami Savarankiško užimtumo rėmimo priemonę.

Pirmiausia darbo biržai teikiama paraiška dėl savarankiško užimtumo rėmimo, kurios forma pateikiama žemiau.  Kartu  turi būti  pateiktos dokumentų, pagrindžiančių  lėšų  darbo vietoms  steigti  poreikį  ir  ne  mažiau  kaip  3  tiekėjų  pasiūlymų  dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, kopijos (žr. Aprašo 65 p.). Bedarbis ar asmuo, registruotas darbo biržoje, kurio paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo darbo birža nusprendė patenkinti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius įsteigęs labai mažą  įmonę ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo mažos įmonės įsteigimo, darbo biržai turi pateikti Aprašo 66 punkte nurodytus dokumentus.  Darbo birža, gavusi šiuos dokumentus, patikrinusi juos, priima sprendimą dėl subsidijos skyrimo ir Savarankiško užimtumo rėmimo sutarties sudarymo.

Subsidija darbo vietai  sau  steigti gali būti skiriama, kai darbo vietą pirmą kartą sau steigia:

  • darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis;
  • darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • darbingas asmuo iki 29 metų;
  • asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.

Asmenys laikomi darbo vietą sau pirmą kartą steigiančiais, jeigu jie  darbo vietos nebuvo įsteigę labai mažose įmonėse, atitinkančiose Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas.

Privalu  turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietai įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Subsidija skiriama šių išlaidų finansavimui ir negali būti didesnė kaip 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių:

  • darbo priemonių (neįgalieji gali įsigyti techninės pagalbos priemones) pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
  • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Pasirašius Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį su darbo birža, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėn. ir išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, visa subsidija arba jos dalis (priklausomai  nuo darbo vietos panaikinimo laikotarpio)  turi būti grąžinta darbo biržai. Atvejai, kada darbo vieta laikoma panaikinta, yra nurodyti Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

Avansu gali būti išmokama iki 85 proc. skirtos subsidijos.

 Dėl savarankiško užimtumo rėmimo  kreipkitės į Jus aptarnaujantį darbo biržos specialistą, kuris atsakys į Jums rūpimus klausimus ir  suteiks Jums išsamią informaciją. 

 

Ši informacija paimta iš www.ldb.lt