Maršrutai

1. VILKAVIŠKIO KRAŠTO ISTORIJOS LIUDININKAI –>

2. KELIAUKIME PO VILKAVIŠKIO KRAŠTĄ –>

3. MAŽASIS „ŽINGSNIOBUSAS“ VILKAVIŠKIO MIESTE –>

4. 23-JŲ ŠVENTŲ VIETŲ PASLAPTYS VILKAVIŠKIO KRAŠTE–>

5. PO ISTORINĮ KYBARTŲ MIESTĄ –>

6. VILKAVIŠKIO KRAŠTAS –>

7. VILKAVIŠKIS – VIRBALIS – KYBARTAI –>

8. VILKAVIŠKIO KRAŠTO ĮŽYMŪS ŽMONĖS –>


ATSISIŲSKITE SUVALKIJOS ŽEMĖLAPĮ!!!


*********

1. VILKAVIŠKIO KRAŠTO ISTORIJOS LIUDININKAI
Vilkaviškio kraštas garsus ne tik nuostabiomis lygumomis ir aukštumomis, istorijos ir kultūros paminklais, Lietuvai nusipelniusiais, garsiais žmonėmis, bet ir praeities istoriją menančiais piliakalniais…

Piliūnų piliakalnis (Pilviškių seniūnija)
Piliakalnis yra per 3 km nuo Pilviškių, kairėje pusėje kelio į Piliūnus, prie Rausvės tilto. Piliakalniui įrengti panaudota iškilusi lauko aukštumos dalis kairiajame Rausvės krante, kuri supa piliakalnį iš pietų ir rytų. Šiaurine pašlaite eina kelias, o iš vakarų plyti dirbami laukai. Iš lauko pusės piliakalnis yra 4 m aukščio. Ariamame lauke į vakarus nuo piliakalnio rasta lipdytos, rauplėtos ir lygiu paviršiumi keramikos.

Misviečių piliakalnis (Šeimenos seniūnija)
Misviečių piliakalnis (Kapkiemis) įrengtas aukštumos kyšulyje, 2,4 km į pietvakarius nuo Obelupio ir Širvintos (Senaširvintos) santakos, 1,1 km į šiaurės rytus nuo Šukių piliakalnio ir 0,65 km į pietryčius nuo Kaukakalnio kaimo kapinių, Brideikio dešiniajame krante. Į rytus nuo piliakalnio esančioje aukštumoje yra gyvenvietė – Misviečių kaimas. Ji yra palyginti lygiame lauke. Piliakalnyje yra senosios kapinės, todėl piliakalnis ir vadinamas Kapkiemiu. Piliakalnis apardytas jame buvusių kaimo kapinių, ant pylimo stovi kryžius. Aikštelė dirvonuoja, pylimas apaugęs krūmais. Į rytus nuo piliakalnio, 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lipdytos keramikos, geležies gargažių (išdegusios ir sulipusios į gabalus anglys).

Šukių piliakalnis (Šeimenos seniūnija)
Šukių piliakalnis yra Brideikio kranto kyšulyje. Iš šiaurės ir vakarų jį juosia Brideikio upelis, iš pietryčių – gretima aukštuma. Piliakalnyje rastas akmeninis laivinis kirvis ir gruoblėtos keramikos. 1965 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus. Pasakojama, kad piliakalnyje buvo požemiai, skylė, o į pietryčius nuo piliakalnio – akmenų grindiniai. Teigiama, kad dvarininkas Skomėkis nukasęs visą piliakalnio viršų, 3-4 m aukščio, mat jam prisisapnavę, kad piliakalnyje prisėta daug pinigų. Taip pat nurodoma, kad ūkininkas, norėdamas išplėsti savo pievą, upelio vagą nukreipęs pačia piliakalnio papėde, dėl to pradėjo griūti piliakalnio šlaitas.

Virbalio piliakalnis (Virbalio seniūnija)
Dar vadinamas Virbalgirio piliakalniu, arba Paskendusiu dvaru. Manoma, kad šiame piliakalnyje kadaise buvę stebuklų, vaidenosi, rasta senovinių iškasenų ir žmonių kaulų.

Kaupiškių piliakalnis (Vištyčio seniūnija)
Piliakalnis įrengtas didelės kalvos viršūnėje. XIX a. minimi buvę pylimai. Pietvakarinėje ir šiaurinėje piliakalnio papėdėse, 1,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta gruoblėtos ir lygios keramikos. Piliakalnis nelieka nepastebėtas. Jis yra 16 m aukščio, o nuo piliakalnio matyti gražus gamtos peizažas. Manoma, kad Kaupiškių piliakalnis susijęs su baltų gentimis. Todėl, 2011 m. rugsėjo mėn. baltų dienai paminėti ant Kaupiškių piliakalnio buvo uždegtas laužas baltų vienybės proga. Ant piliakalnio buvo sukrautas akmenų aukuras tam, kad nebūtų išdegintas piliakalnio paviršius. Šią idėją sugalvoję aktyvistai norėjo, kad nuo kalno matytųsi buvusios prūsų žemės, netoli – ir kaimynai lenkai. Laužo uždegimas tarsi tradicija, kuri sukviečia ne tik visus vilkaviškiečius, bet kartu ir kaimynus iš Šakių bei Marijampolės.

Šakių piliakalnis (Pajevonio seniūnija)
Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Jevonio kairiajame krante. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. Pasakojama, kad tai buvusi Perkūno šventykla. Nuo stogastulpio esančio prie Šv. Jono upės (Jevonio), iki Šakių piliakalnio yra gražus upelio slėnis su stačiais vagos krantais, bei vietomis, kur galėjo būti dar dvi pagonių šventyklos.

Ragaišių piliakalnis (Pajevonio seniūnija)
Maždaug 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Pajevonio (Kunigiškių) piliakalnio arba dar kitaip rašytiniuose šaltiniuose minimo Pilies kalno, stūkso Juodkalniu arba Aspertavu vadinamas Ragaišių piliakalnis. Archyvinėje medžiagoje minima, jog ant Juodkalnio buvo akmuo su ženklais, o pagal padavimą, čia nuskendę bažnyčios varpai, kurie skamba iki šiol. Juodkalnis dar buvo vadinamas apsauginiu – Sargybų piliakalniu, kuriame pavojaus laužams suliepsnojus, visi gyventojai rinkdavosi į Pilies kalną. Sekant padavimu, senovėje Sargybų piliakalnis buvęs požeminiais tuneliais sujungtas su Žinyčios kalnu (kur dabar stovi Pajevonio bažnyčia), o šis tokiu pat tuneliu sujungtas su Pilies kalnu. Prie pat Ragaišių piliakalnio išlikę ir vėlyvesnės istorijos pėdsakai – karinių bunkerių griuvėsiai.

Pajevonio (Kunigiškių) piliakalnis su senovės gyvenviete (Pajevonio seniūnija)
Pajevonys nuo seno garsėja savo gražiomis apylinkėmis. Viena iš tokių lankytinų vietų – Pajevonio (Kunigiškių) piliakalnis su senovės gyvenviete, įrašytas į respublikinės reikšmės Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Dar šis piliakalnis yra vadinamas Pilies kalnu. Pakeliui į Kunigiškių piliakalnį, tarsi praeities paslapčių sargyboje, stovi žilojo Krivio skulptūra (aut. J. Zubavičius). Pajevonio piliakalnis stūkso didžiuliame tarp Skardupio ir Ėglupio upelių esančiame kranto kyšulyje. J. Basanavičius nurodo, kad XIX a. prie piliakalnio buvo rasta keletas monetų, kaldintų imperatoriaus Kaligulos ir Tiberijaus valdymo laikais. P. Tarasenka mini vėliau čia rastą sidabrinę imperatoriaus Klaudijaus 51 m. monetą. 1963-1964 m. Lietuvos Istorijos instituto ir Vilniaus universiteto archeologų grupė, vadovaujama P. Kulikausko, atliko pirmuosius archeologinius piliakalnio kasinėjimus. Buvo tirta piliakalnio aikštelė ir nedidelė dalis gyvenvietės (ji dar kartą tirta 1994 m.). Kasinėjimų metu buvo rasta papuošalų – žalvarinių segių, įvijinių žiedų, smeigtukas, įvija su pakabučiais ir kt. Visi radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Pagal rastas Romos monetas, keramiką ir kitus dirbinius nustatyta, kad Pajevonio piliakalnis su gyvenviete buvo įrengti ir naudoti jau pirmaisiais mūsų eros amžiais, užėmė labai didelį plotą, buvo gerai įtvirtinti ir vaidino svarbų vaidmenį to meto prekyboje. Prie piliakalnio yra stendas – seniūnijos žemėlapis, piliakalnio istoriją atspindintis stendas bei „Šauklio“ skulptūra.

Dabravolės piliakalnis (Pajevonio seniūnija)
Važiuojant nuo Pajevonio Vištyčio link, maždaug 7 kilometre, matyti masyvi kalva. Tai Dabravolės piliakalnis. Piliakalnis su senovės gyvenviete yra pripažintas archeologijos paminklu. Archeologijos paminklo teritoriją sudaro piliakalnis su vakarinėje papėdėje esančia senovės gyvenviete. Pietiniuose pakraščiuose ir šlaituose aptinkama kultūrinio sluoksnio pėdsakų, rasta gruoblėtu paviršiumi lipdytos keramikos. Piliakalnis apardytas arimų, aikštelės pakraščiuose iškasti II Pasaulinio karo apkasai. Jis dirvonuoja, rytinis šlaitas apaugęs praretintais lapuočiais. Šiaurės rytų ir pietryčių šlaituose įrengti laiptai. Piliakalnio papėdėje, tarsi pabrėždama jo didingumą, išsikerojo daugiakamienė liepa. Iš jos kelmo išsišakojo net 37 kamienai.

Vištyčio piliakalnis (Vištyčio seniūnija)
Vištyčio piliakalnis stūkso 2 km į pietus nuo kelio Vištytis–Kalvarija. Piliakalnis yra 20 metrų aukščio, stačiais 35–40 laipsnių šlaitais. Apie piliakalnio atsiradimą vietiniai gyventojai pasakoja padavimą. Sakoma, jog toje vietoje kažkada buvo didelis dvaras. Jis priklausė žiauriam ponui Kakeraičiui. Šis už mažiausią nusikaltimą baudžiauninkus bausdavo ir net žudydavo. Ponas turėjo tris dukteris. Iš visų gražiausia buvo jauniausioji duktė, vardu Pilė. Visi stebėdavosi, išvydę jos nepaprastą grožį. Ir pamilo gražuolę Pilę vienas jaunas dailus to pono baudžiauninkas Mindaugas. Pilė taip pat neliko abejinga šauniam jaunikaičiui.
Sužinojęs, kad Pilė pamilo baudžiauninką, tėvas labai supyko ir liepė budeliams nuplakti Mindaugą. Tie jį mirtinai užplakė. Ponas įsakė baudžiauninką palaidoti taip, kad nė žymės neliktų. Sužinojusi apie tai, Pilė verkė, rankas laužė, o naktį išėjo kapo ieškoti. Atradusi nutarė mylimajam amžiną kapą supilti. Dieną, užsidariusi savo kambaryje, verkė, o naktį su prijuoste žemę nešė ir kapą pylė. Žmonės pradėjo kalbėti, kad Mindaugo kapas stebuklingai auga. Pagaliau Pilė supylė aukštą kalną ir netrukus mirė. Nuo to laiko kalną ėmė vadinti Pilės kalnu, arba Piliakalniu.

Pavištyčio piliakalnis (Vištyčio seniūnija)
Pavištyčio piliakalnis vienu kilometru nutolęs nuo Pavištyčio kaimo ir 120 m nuo bevardžio šiaurinėje dalyje telkšančio ežero. Vakarinėje ir pietinėje dalyje piliakalnį juosia gilios pelkėtos daubos. Rytinė ir šiaurinė dalis siekia aukštesnius laukus. Pavištyčio piliakalnis – tai didoka ir aukšta kalvoto lauko natūrali kalva. Sakoma, kad piliakalnyje nugrimzdusi bažnyčia ir Šv. Velykų rytą girdėti skambinant varpais. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. 1962 m. piliakalnį žvalgė Istorijos institutas. Šiaurės rytų papėdėje, 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta perdegusių akmenų, molio tinko.

Piliakalnių piliakalnis (Bartninkų seniūnija)
Piliakalnių piliakalnis – tai buvusi V-XII a. gyvenvietė ir pilis su priešpiliu. Piliakalnis yra į pietus nuo Piliakalnių kaimo, kairiajame Aistos krante. Manoma, kad čia buvo kunigaikščio Margirio pilis. Netoli piliakalnio esantys Margų ir Pelenių kaimai, bei kai kurie kiti faktai leidžia daryti prielaidą, kad taip ir yra. Jo papėdėje rasta V-XIV a. įtvirtintos gyvenvietės liekanų. 1961 m. Istorijos instituto archeologai ištyrė dalį aikštelės ir gyvenvietės. J. Basanavičius piliakalnį laikė Pilėnų pilies vieta. Savo nuomonę jis rėmė netoli esančiu Pelenių k. pavadinimu. Pasakojama, kad piliakalnio pylimo išorinis šlaitas buvęs išgrįstas akmenimis, kuriuos nurnkęs Piliakalnių dvarininkas ir pasistatęs tvartą. Taip pat vietiniai žmonės pasakoja, kad keliose vietose piliakalnį bandęs kasinėti J. Basanavičius, kuris radęs ornamentuotų šukelių. Radiniai piliakalnyje: geležinis peiliukas, yla, žalvarinės plokštelinės segės, žiedai, įvijos, moliniai verpstukai, akmeninis galąstuvas, lipdyta gruoblėtu paviršiumi ir žiesta keramika. Visi radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Šiuo metu tai vienas iš patraukliausių Marijampolės apskrityje visuomenės ir turistų lankomų objektų. Piliakalniui apsaugoti nuo neigiamos turistų įtakos įrengtas lankymo takas ir poilsiavietė.

Rementiškių Šapalų piliakalnis (Klausučių seniūnija)
Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Šešupės kairiajame krante, santakoje su bevardžiu upeliu. Jis žinomas ir Matarnų, Slabadų, Zaliesės, Sūduvos bei Šapalų vardais, dar vadinamas Prancūzų kapu. Apsukus pusę didelio Šešupės vingio ties Matarnų kaimu, kairiajame krante galima aplankyti Rementiškių piliakalnį – dvarvietę. Jo žvalgymo metu išsiaiškinta, kad tai ariamo lauko dalis be jokių dirbtinių įrengimų. Arimo paviršiuje rasta stambių senoviškų plytų, čerpių nuolaužų, keli smulkios žiestos keramikos fragmentai. Iš jų sprendžiama, kad 16–17 a. čia stovėjęs dvaras.

Kudirkos Naumiesčio piliakalnis (Kybartų seniūnija)
Piliakalnis, vadinamas Napoleono kalnu, yra per 1,5 km į pietus nuo Kudirkos Naumiesčio, kiek į dešinę nuo kelio, per 100 m nuo Širvintos. Pasakojama, kad šį piliakalnį supylę prancūzai. Vakariniuose ir šiauriniuose pakraščiuose likę apgriuvę apkasai. 1983-1985 m. jo liekanas tyrinėjo archeologai. Piliakalnyje rasta stulpinės konstrukcijos stačiakampių pastatų liekanų. Išliko statmenai sukaltų kuolų, apipintų virbais ir apkrėstų moliu bei židinių liekanų. Rasta lipdytos gruoblėtu ir lygiu paviršiumi keramikos. Aikštelės viduryje aptikta XIIIa.-XIVa. puodų degimo krosnies liekanų. Krosnies sienelės krėstos moliu, 3–34 cm storio, padas iš lauko akmenų ir molio. Tai buvo pirmasis tokio tipo radinys Lietuvos piliakalniuose. Panašios puodų degimo krosnys randamos Skandinavijos pusiasalyje. Joje buvo ornamentuotos žiestos keramikos, įtveriamasis strėlės antgalis ir geležinis svaidomosios ieties antgalis. Manoma čia buvus medinę pilį, kurią XIV a. pirmoje pusėje sunaikino kryžiuočiai.

*********

2. KELIAUKIME PO VILKAVIŠKIO KRAŠTĄ
Kviečiame Jus pakeliauti ir susipažinti su mūsų krašto gražiausiomis ir įdomiausiomis vietomis. Keliaukite, o mes Jums linkime gero oro, malonių įspūdžių ir puikios nuotaikos.
Kelionę galite pradėti nuo Jono Basanavičiaus gimtinės, esančios Ožkabalių kaime, Bartninkų seniūnijoje, Vilkaviškio rajone. Dr. J. Basanavičiaus gimtuosiuose Ožkabaliuose atstatyta Basanavičių sodyba, jos gyvenamajame name įrengta memorialinė ekspozicija. J. Basanavičius – vienas žymiausių nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, vadinamas Tautos patriarchu, 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, žurnalo „Aušros“ leidėjas, kultūros istorikas, gydytojas. Čia vyksta įvairios parodos, renginiai. Galima užsisakyti edukacines programas: Suvalkietiška veseilia, piešiu muziejų, vargo mokykla ar kitą.
1989 m. pavasarį, Lietuvos knygnešio draugija, atsiliepė į kreipimąsi dr. J. Basanavičiaus tėviškėje sodinti Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyną. Ąžuoliukai išreiškia pagarbą savo protėviams, kurie, kaip ąžuolai, tvirtai įleidę šaknis į gimtąją žemę, atsilaikė prieš atšiaurius okupantus, privertė grąžinti lietuvišką raštą. Šiuo metu giraitė užima apie 40 ha. ploto. Vaikams čia galima pasivažinėti brička arba pajodinėti poniu, kitiems – ramiai pasivaikščioti.

Bartninkuose negalima pravažiuoti nesustojus prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios griuvėsių. Bažnyčia pastatyta 1790 m. XVIII a. pabaigoje. 1944 m. bažnyčia buvo labai apgriauta, bet ypatinga aura išliko iki šių dienų.

Būnant Bartninkų apylinkėse, tikrai verta užsukti prie vieno gražiausių Sūduvos krašte Piliakalnių piliakalnio. Tai buvusi V-XII a. gyvenvietė ir pilis su priešpiliu. Manoma, kad čia galėjo būti legendinė kunigaikščio Margirio pilis. Dabar piliakalnis pritaikytas turizmui – įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, laužavietė, lankymo takai.

Greta Vinkšnupių dvaras. Praeityje Vinkšnupiai garsėjo čia gyvenusiais totoriais, turėjusiais net ir savo mečetę. Teigiama, kad kitados Vinkšnupiai buvo padovanoti vienam totorių karo vadui, kuris lietuvių pusėje kovėsi Žalgirio mūšyje. Tarpukario Lietuvoje Vinkšnupiai priklausė Gavrilkevičiams, kurie ir pastatė iki dabar išlikusius neoklasicistinio stiliaus rūmus su arkadiniu portiku ir balkonu.

Keli kilometrai nuo Vilkaviškio, važiuojant link Kybartų, siūlome aplankyti Paežerių dvaro rūmus. Paežerių dvaro pradžia turėtų siekti seniausių Sūduvos dvarų kūrimosi laikus – XVI-XVII a., rūmai perpinti barokinės ir klasicistinės formos. Prieš rūmus yra ovalinė apvažiuojamoji veja, kurios dešinėje stovi dvaro oficina su prie jos prisišliejusiu negotikinio stiliaus Belvederio bokštu, už jų ledainė. Rūmus juosia mišraus tipo parkas. Dvaro rūmuose veikia muziejaus parengtos gamtos, priešistorės, krašto ir išeivijos istorijos, žymesnių visuomenės veikėjų nuolatinės ekspozicijos. Rengiamos rajono dailininkų bei tautodailės parodos.  Dvaro rūmuose įsikūręs Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus. Čia galima užsisakyti įvairias edukacines programas: sviesto mušimas, nuotraukose sustojęs laikas, lino kelias ar kitas.

Toliau važiuojant link Kybartų galite aplankyti poetės S. Nėries tėviškę. Kiršai priklauso Alvito miesteliui. Alvito pradinėje mokykloje mokėsi Salomėja Nėris. Už poros kilometrų, prie Širvintos, yra senoji Bačinskų sodyba. Karas sunaikino gyvenamąjį namą, tačiau daug kas čia mena S. Nėrį: keroja vešlūs alyvų krūmai, žaliuoja diemedis, auga senos obelys. Prie paminklinio akmens rasime padėta gėlių. Nestinga čia ir lankytojų, bei ekskursijų, kasmet skaitoma Poezijos pavasario laureatų poezija.

Nuvažiavus į Kybartus verta apžiūrėti neorenesansinio stiliaus Eucharistinio Išganytojo bažnyčią, jaukią rusišką cerkvę, aplankyti miesto parkelyje stovintį paminklą garsiam rusų tapytojui Isakui Levitanui, geležinkelio stoties požemius.

Na ir galiausiai siūlome vykti į Vištytį. Prie kelio Kybartai -Vištytis guli trečias pagal dydį Lietuvoje Vištyčio akmuo, dar vadinamas Pėduotuoju.


Vištyčio miestelyje išlikę du reti ir unikalūs objektai: 1925 metais statyta aliejinė ir vėjo malūnas. Miestelį puošia Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia. Nuo pat pastatymo 1829 m. pradžios bažnyčia kartu su mūrine mokykla sudarė pagrindinius miestelio architektūros akcentus ir suformavo jo centro erdvinę kompoziciją, kuri nedaug pakitusi iki šiandienos. Vienbokštė bažnyčia statyta iš akmens ir raudonų plytų, netinkuota. Kitas svarbus objektas Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčia. Vištyčio evangelikų liuteronų parapija įkurta 1842 metais. 1844 metais buvo pastatyta akmeninė bažnyčia (akmenys buvo sumūryti su kalkių skiediniu, o stogas uždengtas čerpėmis).

Negalite neaplankyti Vištyčio regioninio parko, tai pats gražiausias mūsų krašto gamtos kampelis. Parkas įkurtas 1992 m., plotas – 10,1 tūkst. ha. Parke daug gamtiniu požiūriu vertingų kraštovaizdžio kompleksų, augalų, didelė žinduolių, roplių ir varliagyvių įvairovė. Parke yra 14 ežerų, didžiausias Vištyčio ežeras – 1820 ha. Ežero pakrantėje Šilelio miške gėlas vanduo trykšta iš Šventojo šaltinėlio. Tikėdami stebuklinga šaltinio galia, dar ir dabar žmonės čia stato ir šventina kryžius. Vištyčio praeitį mena Pavištyčio, Vištyčio piliakalniai. Ne kiekviename maršruto taške galite pamatyti tris ežerus. O tai patys dėmesingiausi lankytojai gali įžvelgti nuo Vištyčio regyklos.

**************

3. MAŽASIS „ŽINGSNIOBUSAS“ VILKAVIŠKIO MIESTE
Akimirkos iš praeities ir dabarties
1 – Kelionės pradžia dr. J. Basanavičiaus aikštėje.
XIX a.- XX a. šią aikštę – miesto turgų – juosė gausiausio Vilkaviškio miesto gyventojų sluoksnio – žydų (prekybininkų, amatininkų, bankininkų, pačių veikliausių miestiečių) gyvenamieji namai, parduotuvės, šventyklos, netoli aikštės stovėjo viena seniausių ir gražiausių Lietuvoje medinių sinagogų, statyta daugiau kaip prieš 400 metų.
Trumpai bus prisiminta pora legendų, kaip dviejų upelių sankirtoje, buvusioje miškų glūdumoje, kūrėsi Vilkaviškis.
Toliau maršrutas veda į rytinę miesto dalį, pro senuosius Vilniaus gatvės raudonplyčius namus.
2 – „Žingsniobuso“ keleiviai stabtels ant Meilės tilto, kur įsitikins, kad jis savo vardą pateisina: ant geležinių virbų daugėja spynelių, simbolizuojančių čia prisiekiamą meilę.
Meilės tiltas – tai Vilkaviškio gyventojams gerai žinoma vieta, kurios istorija ir liudininkų prisiminimai siekia XX a. pradžią. Šiuo tiltu į Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją – dabartinę biblioteką – vaikščiodavo Salomėja Nėris. Tiltas ir dabar žinomas ir mėgstamas jaunimo, tradicijos tęsiamos.
3 – Negali nedžiuginti restauruotas Viešosios bibliotekos pastatas. 1918 metais čia veikė Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija, kurioje mokėsi lietuvių, žydų, vokiečių ir rusų vaikai. Gimnazijoje buvo kuriamos organizacijos, būreliai, leidžiami laikraštėliai. Joje mokėsi ne viena įžymybė, kuria mes galime didžiuotis ir šiandien. Tai poetai ir rašytojai: S. Nėris, K. Bradūnas, J. Tysliava ir daugelis kitų.
4 – Maloniai stebina dalis fasadinės Vilkaviškio dvaro pastato pusės, įspūdingai po remonto atrodančios baltos kolonos. Šį dvarą valdė Lietuvoje garsios Oginskių giminės atstovai. Jame keletą dienų buvo apsistojęs 1812 metais į Rusiją traukęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas. Prie čia stovėjusio akmeninio stalo jis pasirašė savo garsųjį kreipimąsi į Vilkaviškio apylinkėse paradui išrikiuotą šimtatūkstantinę armiją.
5 – Geriausiai išlikusioje Vilkaviškio senamiesčio dalyje ekskursantai apžiūrės ne tik vieną gražiausių, bet ir egzotiškiausių praeities statinių – buvusio valstybinio spirito monopolio sandėlį. Tarybiniais metais čia buvo įsikūręs buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas, o dabar šurmuliuoja parduotuvė „Norfa“. Apie laikotarpį, kai čia buvo pilstomas alkoholis, knygoje „Vilkaviškio savivaldybė. 1918–1938“ rašoma: „Įmonė veikė prieš didįjį karą, valdant Lietuvą rusams. Vokiečių okupacijos metu ji neveikė. Pradėjo veikti tik 1924 metais spalio mėn. Šios įmonės tikslas pilstyti spiritą ir atskiestą spiritą į Finansų Ministerijos nustatytos talpos indus“.
6-7 – Eidami Vytauto gatve sustojame prie senosios bažnyčios (buvusios cerkvės) ir Katedros.
Pirmąją medinę bažnyčią Vilkaviškyje pastatė 1620 m. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1870 – 1881 m. 1884 m. vyskupas Juozapas Olekas bažnyčią konsekravo. 1926 m., įsteigus Vilkaviškio vyskupiją, bažnyčia tapo Katedra. Per Antrąjį Pasaulinį karą Katedra buvo apgriauta. Atstatyti neleista ir pabaigta griauti. Parapijos klebono kunigo Vytauto Gustaičio rūpesčiu 1991 m. pradėta naujos Katedros statyba. 1998 m. naująją Vilkaviškio Katedrą konsekravo vyskupas Juozas Žemaitis, dalyvaujant garbingiems svečiams ir minioms tikinčiųjų. Katedros šventoriuje išraiškinga skulptūra „Budavonės kankiniai“ pasakoja apie tragišką trijų kunigų žūtį 1941 m. Budavonės miške.
8 – Toliau keliaujame per Eucharistinio kongreso tiltą. Šioje „stotelėje“ prisimename objektus iš praeities: senelių namus, pirtį bei sinagogą, o prieš akis matome dabartinį šios vietovės reginį: polikliniką, banką ir kt.

*********

4. 23-JŲ ŠVENTŲ VIETŲ PASLAPTYS VILKAVIŠKIO KRAŠTE
1 – Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
Pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1685 m., vėliau perstatyta. 1874 m. buvo padidinta, pristatytos šoninės koplyčios, pastatyta varpinė. Bažnyčios planas buvo T raidės formos. Tris vienodo dydžio sparnus užbaigė trisienės apsidės. Antrojo pasaulinio karo pradžioje medinė bažnyčia sudegė, teliko mūrinė varpinė. 1942 m. buvo pradėta statyti nauja mūrinė bažnyčia, bet dėl atsinaujinusių karo veiksmų, statybą teko nutraukti. 1947 m. pastatyta laikina medinė bažnytėlė. Ji stačiakampio plano, žemu dvišlaičiu stogu. Mūrinė bažnyčia baigta statyti 1997 m. Ji kvadrato formos, trijų navų bazilika. Navas skiria trys poros sudvejintų kolonų. Bažnyčios šventoriuje stovi neogotikinė kvadratinė varpinė.
2 – Pilviškių jungtinė metodistų bažnyčia
Metodistų bendruomenė Pilviškiuose įsikūrė 1921 m. Moderni bažnyčia miestelio centre atidaryta 2003 m. Metodistai garbina tą patį Dievą, tik neturi Švč. Mergelės Marijos kulto, taip pat nėra išpažinties. Metodistų bažnyčios ištakos siekia XVIII amžiaus Angliją.
3 – Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Medinė koplyčia buvo pastatyta 1867 m. Kai įsisteigė Alksnėnų parapija, koplyčia buvo padidinta ir tapo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Šventoriuje nuo seniausių laikų įruoštos kapinės. Bažnyčios viduje trys poros kolonų interjero erdvę skiria į tris navas. Presbiterijos gilumoje įrengtas neobarokinis altorius. Nuo XX a. tiek Alknėnų bažnyčią, tiek stebuklingu laikomą Mažučių šaltinėlį pradėjo lankyti tikintieji iš visos Lietuvos. Alksnėnuose dirbusio kunigo A. Lukošaičio iniciatyva buvo atstatyta ir Mažučių koplytėlė.
4 – Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
Pirmiausiai ponas L. Geištaras savo dvaro teritorijoje pastatė koplyčią, o 1885 m. jos vietoje gražią mūrinę bažnyčią. Apie 1918 m. bažnyčią ir dvaro trobesius iš Geištaro nupirko iš Amerikos grįžęs kunigas A.Kudirka, buvo įkurta parapija. Bažnyčia stipriai nukentėjo 1944 m. nuo besitraukiančio karo fronto. Jos sienoje pramuštos skylės, ji nuniokota. Kareiviai išplėšė ir sudegino medines bažnyčios dalis, liko tik didysis altorius. Po karo bažnyčia suremontuota.
5 – Žaliosios Šv. Roko bažnyčia
1892 m. iš Prienų žydo nupirkta sinagoga buvo perstatyta į kapų koplyčią. 1944 m. medinė Žaliosios bažnyčia sudegė. Bažnyčia buvo įrengta mūrinėje klebonijos klėtyje. 1963 m. bendruomenė buvo išregistruota, bažnyčia uždaryta. Mišios buvo aukojamos Žaliosios kapinėse po atviru dangumi ar laikinai įrengtoje pastogėje. Tik 1988 m. leista užregistruoti Žaliosios katalikų bendruomenę ir naudotis buvusiais maldos namais. Bažnyčia atstatyta: pastatas padidintas, rekonstruotas.
6 – Vilkaviškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
Carinės Rusijos laikais, 1894 m. buvo pastatyta stačiatikių cerkvė, skirta čia gyvenusiems kariams, jų šeimų nariams. 1922 m. perduota katalikams. 1944 m. apgriovus parapijos bažnyčią – katedrą, cerkvei buvo suteiktos parapinės bažnyčios teisės. Bažnyčia yra būdingos stačiatikių cerkvėms struktūros ir ašinės trijų dalių kompozicijos, su varpinės bokštu virš prieangio. Virš navos kyla bokštelis su svogūno formos šalmu. Viduje dominuoja aukšta navos erdvė. Presbiterija ir vargonų choras žemesni, atskirti nuo navos pusapskritėmis arkomis. Altorius – neobizantinės stilistikos. Šventorių puošia drožinėtas kryžius su koplytėle.
7 – Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
Pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1620 m. 1881 m. pastatyta mūrinė neoromaniško stiliaus dvibokštė bažnyčia. 1926 m. įsteigta Vilkaviškio vyskupija, bažnyčia tapo katedra. 1944 m. katedra buvo apgriauta, apdegė. Parapijos klebonas kun. V. Gustaitis ir architektų grupė, vadovaujama prof. V. Nasvyčio, 1991 m. pradėjo katedros statybą. Nuspręsta statyti naują katedrą ant senosios pamatų. 1998 m. liepos 11 d. naująją Vilkaviškio katedrą konsekravo vysk. J. Žemaitis. Bažnyčia dvibokštė, trijų navų, bazilikinė. Planas graikiško kryžiaus formos, su trisiene apside ir kiek išsikišusiu prieangiu. Turi keturis altorius. Šventorius aptvertas. Katedros šventoriuje išraiškinga skulptūra „Budavonės kankiniai“ pasakoja apie tragišką trijų kunigų žūtį 1941 m. Budavonės miške.
8 – Alvito Šv. Onos bažnyčia
Pirmąją medinę bažnyčią 1617 m. pastatė Paširvinčio seniūnė Ona Radvilienė. 1804 m. buvo pastatyta mūrinė. Bažnyčia per Pirmąjį pasaulinį karą apgriauta, sunaikinta klebonija, ūkiniai pastatai. 1944 m. bažnyčia susprogdinta. Ją atstojo šventoriaus kampe buvusi koplyčia – Gauronskių mauzoliejus, pastatytas XIX a. Koplyčios architektūra neogotikinė, fasadai simetriški. Vidus suskliaustas smailėjančiu cilindriniu skliautu su ramstine arka, susijungiančia su sienų piliastrais. 2006 m. rugsėjo 25 d. Vilkaviškio vyskupas R. Norvila pasirašė dekretą leisti atstatyti Šv. Onos bažnyčią Alvite.
9 – Virbalio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
1555 m. karalienė Bona fundavo medinės bažnyčios statybą ir paskyrė jai šešis valakus žemės. 1643 m. įsteigtas dominikonų vienuolynas ir pastatyta nauja mūrinė baroko stiliaus bažnyčia. 1658 m. parapijos bažnyčia, klebonija ir prieglauda sudegė, atstatyta buvo tik vėliau. 1819 m., sutikus dvasinei vyresnybei, dominikonų bažnyčia buvo atiduota parapijai (vienuolynas dėl mažo vienuolių skaičiaus buvo uždarytas). 1944 m. vokiečiai bažnyčią susprogdino. 1958 m. prieglauda perstatyta į bažnyčią, vėliau pristatyta zakristija. Bažnyčia be bokšto, vienos navos. Vidaus erdvė vientisa, halinė.
10 – Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčia.
Virbalio gyventojai liuteronai minimi nuo 1614 m.
1731 m. iš Zalcburgo atsikėlę vokiečiai įsteigė bendruomenę. 1807 m. daržinėje įvyko pirmosios Virbalio evangelikų liuteronų pamaldos. 1833 m. oficialiai įkurta Virbalio evangelikų liuteronų bendruomenė. Pirmieji maldos namai įrengti nupirktame mūriniame name. 1940 m. evangelikų liuteronų bažnyčia buvo paversta grūdų sandėliu. 1994 m. kovo 8 d., Virbalio mokykloje įvyko pirmosios parapijos atkūrimo pamaldos. 2000 m. balandžio 24 d. buvo laikomos Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčios atstatymo darbų pašventinimo pamaldos.
11 – Kybartų Šv. Aleksandro Neviškio cerkvė
1870 m. geležinkeliečiams statytas, už caro skirtas lėšas ir žemę, Kybartų Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės pastatų kompleksas susideda iš dviejų dalių – cerkvės ir popo namo. Cerkvė yra centriška, graikiško kryžiaus plano, vyrauja rusų bizantinė architektūra. Pirmo pasaulio karo metu Kybartų Šv. Aleksandro Neviškio cerkvė
buvo paversta sandėliu.
1935 m. atnaujinta cerkvė iškilmingai pašventinta. Įdomus faktas, kad ši parapija
visos Lietuvos cerkvėms gamino žvakes.
12 – Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
Pasibaigus karui, kai galiausiai vėl buvo įkurta Kybartų parapija, klebono S. Čepulio rūpesčiu pagal architekto V. Landsbergio – Žemkalnio projektą 1928 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia ir klebonija. Per Antrąjį pasaulinį karą apgriauta. Po to kelis kartus remontuota. Bažnyčia yra monumentalaus nevientiso tūrio su atskirai pastatytu varpinės bokštu, trinavė, bazilikinė. Bažnyčioje yra septyni modernių formų altoriai.
13 – Kybartų Naujoji apaštalų bažnyčia
Naujoji apaštalų bažnyčia savo veiklą Kybartuose pradėjo 1914 m., o po Antrojo pasaulinio karo tik 1991 m. Kaip ir tradicinis tikėjimas mūsų šalyje, taip ir Naujosios apaštalų bažnyčios tikėjimas remiasi Šventuoju Raštu. Naujoji apaštalų bažnyčia pripažįsta tris sakramentus: Šventąjį Krikštą vandeniu,
Šventąją Vakarienę ir Šventąjį Paženklinimą. Įdomiausia tai, kad Naujosios apaštalų bažnyčios tarnai gali turėti ne tik šeimas, kurios privalo būti pavyzdžiu visiems tikintiesiems, bet ir politines pažiūras, dalyvauti politiniame gyvenime.
14 – Kybartų jungtinė metodistų bažnyčia
Lietuvoje pirmoji metodistų bendruomenė
įsikūrė 1900 m. Kaune. Lietuvos įstojimas į Sovietų sąjungą po Antrojo Pasaulinio karo Metodistų bažnyčiai buvo lemtingas. Metodistų bažnyčios kunigai ir bendruomenių nariai buvo persekiojami, konfiskuojami bažnyčių pastatai. Metodistų bažnyčia Lietuvoje savo veiklą atnaujino 1995 m.
15 – Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
Pirmąją medinę Vištyčio bažnyčią 1566 m. pastatė karalius Žygimantas Augustas. 1700 m. ji sudegė. 1723 m. seniūnas K.Puzinas pastatė naują. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1829 m. Vėliau bažnyčia buvo rekonstruota ir padidinta. Buvo pristatyta presbiterija su zakristijomis, dvi koplyčios ir bokštas su aštuoniasiene viršūne. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia apgriauta, po karo atstatyta. Bažnyčia turi klasicizmo bruožų, dvigubo kryžiaus plano, vienabokštė, su apside ir bokšteliu. Dekoratyvumo bažnyčiai teikia akmens, mūro bei skaldos faktūros derinimas su raudonų plytų detalėmis ir baltais tinko apvadais. Šventoriaus tvora aukšta, mūrinė.
16 – Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčia
Vištyčio evangelikų liuteronų parapija įkurta 1842 metais. 1844 metais buvo pastatyta akmeninė bažnyčia (akmenys buvo sumūryti su kalkių skiediniu, o stogas uždengtas čerpėmis). Įdomu tai, kad parapijai priklausė net 485 šeimos iš trijų valsčių, 53 kaimų, iš kurių 23 kaimai prie Vištyčio parapijos priskirti tik 1930 metais. Pamaldos buvo laikomos lietuvių ir vokiečių kalbomis. 1915 metais Vištytis, po karo veiksmų pusiau sudegintas, buvo užimtas vokiečių kariuomenės. 1998 m. rugpjūčio 30 d., XII sekmadienį po Šv.Trejybės, pašventinama po sugriovimo atstatyta bažnyčia.
17 – Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
1586 m. Pajevonyje pastatyti bažnyčią liepė karalienė Ona Jogailaitė. Vėliau pastatyta mūrinė, kuri buvo prasta, dengta šiaudais, bebokštė, labiau panaši į kluoną. 1842 m. buvo pradėta statyti nauja mūrinė bažnyčia. 1916 m. vokiečiai ją susprogdino. 1928 m. bažnyčia atstatyta, padaryti pilioriai, kryžminiai skliautai, galerijos, pastatytas didysis ąžuolinis altorius. Bažnyčia buvo dvibokštė, neorenesancinė. Bokštuose skambėdavo du varpai. 1944 m., besitraukiant vokiečių kariuomenei, bokštai buvo susprogdinti, varpai išsivežti. Bažnyčia atstatyta 1968 m. Vietoj bokštų pastatytas šešių kolonų portikas. Bažnyčia bebokštė, trinavė, halinė. Šventorius ovalo formos. Interjeras puošnus ir vientisas. Didysis altorius – mūrinis, neobarokinis.
18 – Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
Pirmąją medinę bažnyčią pastatė karaliaus dvariškiai B.Berdovskis ir S.Campa. Ji pašventinta 1679 m. Maždaug po šimtmečio pūvanti bažnyčia buvo remontuojama. 1817 m. pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, kuri 1944 m. buvo susprogdinta. Laikinai bažnyčia buvo įrengta Klampučių dvare, ūkininko Šukio kluone. 1950 m. buvo pastatyta medinė vienaukštė, bebokštė bažnyčia.
19 – Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta 1598 m. Antroji, taip pat medinė, iškilo 1745 m. Dabartinė iš lauko akmenų sumūryta bažnyčia pastatyta 1881 m. Pakario metais bažnyčia remontuota, atnaujinta. Bažnyčios išorės architektūroje panaudotos viduramžių stilių formos. Šiuo metu bažnyčioje yra 3 neobarokiniai altoriai. Gražiškių bažnyčios sakykla – tai vienas įdomiausių barokinių šios rūšies ir paskirties dirbinių ne vien Suvalkijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Gražiškių kapinėse stovi koplytėlė iš molio, plytų ir akmenų.
20 – Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Dėl pirmosios bažnyčios pastatymo datos nuomonės istoriniuose šaltiniuose išsiskiria. Minima, kad ji pastatyta 1663 m. Bartninkų parapija buvo įkurta 1783 m. 1790 m. Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia perstatyta iš akmenų mūro, vėliau pristatyti bokštai ir prieangis. 1944 m. bažnyčia labai apgriauta. 1950 m. atstatyta medinė.
21 – Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
Pirmoji mūrinė koplyčia buvo pastatyta 1859 m. Prieškario metais bažnyčia praplėsta. Statybos darbai baigti vokiečių okupacijos metais, talkinant parapijiečiams ir panaudojant rusų kariuomenės paliktų įtvirtinimų medžiagą. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia mažai nukentėjo. Šventoriuje yra medinė varpinė. Bažnyčia bebokštė, stačiakampio plano. Viduje dominuoja vientisa didžiosios navos erdvė. Vargonų chorą laiko keturios kolonos.
22 – Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
Pirmoji koplyčia minima nuo 1765 m. 1786 m. buvo pastatyta medinė bažnyčia, kuri karo metu sudegė. 1848 m. kunigas A.Šipaila pastatė mūrinę varpinę, kleboniją, kapines aptvėrė akmenine tvora, pastatė koplyčią su rūsiu. Po karo ilgą laiką keturvalakiečiai ilgai meldėsi parapijos salėje įrengtoje bažnyčioje. 1991 m. klebono J.Gražulio iniciatyva buvo padaryta bažnyčios rekonstrukcija, šalia pastatyta varpinė.
23 – Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
1774 m. buvo pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. 1834 m. ji sudegė. 1850 m. pastatyta gotikinio stiliaus mūrinė bažnyčia, kuri išlikusi iki šių dienų. Sienos sumūrytos iš lauko akmenų, papildytos raudonų plytų elementais bei ištisinėmis horizontaliomis juostomis. Bažnyčia trinavė, stačiakampio plano, po karo paremontuota.

*********

5. PO ISTORINĮ KYBARTŲ MIESTĄ
Kybartai – tai senosios (Virbalio) ir šių laikų muitinės miestas. Lankysimės Lietuvos – Rusijos pasienyje, prie prieškarinės Lietuvos respublikos muitinės pastato. Pabuvosime prie namo kuriame 1975–1983 m. gyveno Kybartų klebonas, o nuo 1996 m. – Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 1978 m. drauge su kitais keturiais kunigais įsteigęs Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą, kuris leido Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. 1983–1988 m. kalėjęs sovietiniuose Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. pusei metų ištremtas į Sibirą.
Būsime prie pastato kuriame 1940 m. birželio 15 d. paskutinį kartą, prieš pasitraukdamas iš Lietuvos, vakarieniavo Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona. Aplankysime paminklą, kuris atžymi jo pasitraukimo vietą iš Lietuvos į prieškarinę Vokietiją.
Miesto parke prisiminsime Kybartuose gimusius ir augusius dailininką Isaką Levitaną, kompozitorių, smuikininką – Varšuvos konservatorijos įkūrėją, Lietuvos dainininkės Beatričios Grincevičiūtės globėją ir mokytoją Emilį Mlinarskį ir kt. Apžvelgsime Kybartuose esančias tris bažnyčias ir cerkvę. Dviejose iš jų – Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje ir Aleksandro Neviškio cerkvėje pabuvosime viduje. Pėsčiomis pasikelsime ant vieno ilgiausių pėsčiųjų tilto (287 m.) Lietuvoje. Nuo jo atsiveria Kybartų miesto panorama. Tolumoje matosi ir Kaliningrado srities gabalėlis. Matysime 1865 metais statytą elektrinės pastatą, geležinkelio stotį, senovinį vandentiekio bokštą ir kt. Geležinkelio stotis atstatyta, vietoje didžiausios senosios Vakarų Rusijos geležinkelio stoties. Pasivaikščiojimo pabaigoje aplankysime Kybartų geležinkelio stoties sandėlio požemius (pastatyti 1863 m. ir netikėtai vėl atrasti 2002 m.). Ilgai buvo nenaudojami ir laikomi užrakinti.
Prieš keletą metų iniciatyvą rūpintis požemiais perėmė Kybartų miesto bendruomenė. Kad požemių lankytojams būtų patogiau, bendruomenė praplatino ertmę sienoje, įrengė patogius laiptus iš plytų. Prieangyje sukabintos nuotraukos, pasakojančios požemių atkasimo istoriją, kabo išdrožta lenta, informuojanti, jog čia kadaise buvo prekių sandėliavimo rūsys. Tiesa, požemiuose dar teks padirbėti, nes čia likę žemių, kurios, susikaupus drėgmei, tapo dumblu. Bendruomenė planuoja rūsius išvalyti, kad po kojomis liktų plytų grindinys.
Ekskursija Kybartų mieste trunka iki 3 valandų.
Kybartų miesto bendruomenė

***********

6. VILKAVIŠKIO KRAŠTAS –>
PILVIŠKIAI
Pilviškių miestelis įsikūręs Šešupės ir Pilvės upių santakoje, prie Kauno-Kybartų geležinkelio linijos. Pilviškiai 1536 m. pagal karalienės Bonos privilegiją gavo Magdeburgo teises. Miestelis nukentėjo per XVIII a. pradžios karus, o XIX a. pradžioje jį nusiaubė Napoleono kariuomenė, miestelis daug kartų degė. 1862 m. nutiesus geležinkelį miestelis ėmė augti: atsirado parduotuvių, vyko dideli turgūs ir prekymečiai. Dabar miestelį puošia Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia – balta dvibokštė šventovė (atstatyta 1997 m.), Jungtinė metodistų bažnyčia, Šešupės upėje įrengta Pilviškių hidroelektrinė.
Pilviškių seniūnijoje gimė daug įžymių žmonių: rašytojas Vincas Pietaris (Žiūriuose-Gudeliuose), poetas, vertėjas Kazys Bukaveckas (Opšrūtuose), lietuvių tautinio atgimimo ideologas, varpininkų sąjūdžio iniciatorius ir puoselėtojas, „Tautiškos giesmės“ kūrėjas, rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas Vincas Kudirka (Paežeriuose), rašytojas Antanas Kriščiukaitis-Aišbė (Paežeriuose), knygnešys Juozas Rimša (Naudžiuose), dailininkas, skulptorius Petras Rimša (Naudžiuose) ir kiti.

VILKAVIŠKIS yra vienas senesnių Sūduvos miestų, istorijos metraščiuose minimas nuo XVI a. pradžios. Pirmoji bažnyčia pastatyta 1620 m. Didžioji bendruomenės dalis buvo žydai, todėl Vilkaviškyje stovėjo viena seniausių ir gražiausių Lietuvoje medinių sinagogų, statyta daugiau kaip prieš 400 metų. 1660 m. Vilkaviškiui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Vilkaviškio miesto dvare 1812 m. apsistojęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas miesto laukuose surengė kariuomenės paradą ir faktiškai paskelbė karo pradžią Rusijai. 1918 m. Vilkaviškyje veikė “Žiburio” gimnazija, kurioje mokėsi ne viena įžymybė. Dabar čia įsikūrusi Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 1940 m. buvo įkurta kunigų seminarija, dabar čia veikia siuvimo fabrikas “Žemkalnija”. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. atstatytas Nepriklausomybės paminklas, 1996 m. atidengtas J. Basanavičiaus paminklas, 1998 m. – V. Kudirkos paminklinis biustas. Tais pačiais metais atstatyta Vilkaviškio katedra.

PAEŽERIŲ DVARAS – unikaliausias Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektas. Paežerių dvaro pradžia turėtų siekti seniausių Sūduvos dvarų kūrimosi laikus – XVI-XVII a. Rūmus iš visų pusių supa dvaro parkas ir sodas, užimantis 12 ha plotą, kuris šiaurinėje dalyje ribojasi su Paežerių ežeru. Šalia rūmų auga glaustašakis ąžuolas, pasak legendos, pasodintas dvaro įkūrimo proga prieš 400 m. Pietvakariniame vejos krašte – dvaro oficina su prie jos prisišliejusiu negotikinio stiliaus Belvederio bokštu. Dvare įsikūręs Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus. Čia rengiami klasikinės muzikos ir poezijos vakarai, skamba kamerinės muzikos koncertai, pristatomos profesionalaus ir liaudies meno parodos, organizuojami edukaciniai užsiėmimai ir įvairios šventės.

SALOMĖJOS NĖRIES TĖVIŠKĖ
Kiršuose, už poros kilometrų nuo Alvito miestelio, prie Širvintos upės yra senoji Bačinskų sodyba. Ji priklauso poetės giminėms. Sodybos pastatai sudegė 1944 m. Išlikęs tvartas, svirnas, gyvenamojo namo pamatai, autentiškas šulinys, sodas. 1972 m. pastatytas paminklinis akmuo. Kasmet skaitoma Poezijos pavasario laureatų poezija.

KAZIO BRADŪNO TĖVIŠKĖ
Poeto Kazio Bradūno tėviškę Kiršuose šiuo metu žymi skulptūrinė kompozicija su simboliniais vartais. Ją garbaus kraštiečio atminimui 2014 m. sukūrė tautodailininkas Raimundas Blažaitis.
VIRBALIS – seniausias rajono miestas (iki XVIII a. dar vadintas Nova Volia). Jis minimas nuo 1536 m. Nuo pat kūrimosi pradžios Virbalis buvo planuotas kaip didžiausias Užnemunės prekybos ir amatų centras. Čia kasmet vykdavo 4-6 prekymečiai. XVII-XIX a. Virbalis buvo svarbus religinio, kultūrinio ir ūkinio gyvenimo centras. Nuo pat pradžių be katalikų čia kūrėsi ir kitų tikėjimų žmonės, evangelikų-liuteronų bažnyčia išlikusi iki šiol. 1993 m. Virbalis šventė 400 metų jubiliejų. Ta proga buvo pastatytas paminklas miesto centre.
Virbalio miestelį aktyviai garsina bendruomenė „Virbalio vartai“, kuri siūlo įvairias edukacines programas: ekskursija po Virbalio miestelį, aplankant rūsius, kriptas ir kitas išskirtines vietas, duonos kepimo edukacija ir degustacija, kiti amatai (keramika, audimas, žvakių liejimas, galvosūkių narpliojimas), Trejenkos užpiltinės degustacija, paukščių ūkio lankymas ir povo kiaušinio degustacija.

KYBARTAI
Kybartų kaimą XVI a. pirmoje pusėje įkūrė karalienė Bona. Kaimas minimas nuo 1561 m. 1598 m. dalis kaimo buvo užrašyta Virbalio bažnyčiai. Po 1795 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo Kybartai atiteko Prūsijai, 1815 m. – Rusijai. Kybartai pradėjo plėstis 1861 m., kai buvo baigtas tiesti Kauno-Virbalio geležinkelis, jungiantis Rusijos miestus su Prūsija. Prie Kybartų pastatyta viena gražiausių ir didžiausių geležinkelio stočių, įkurta pasienio muitinė. Stoties pastatus jungė požeminiai tuneliai. Kybartai sparčiai augo ir, nustelbę Virbalį, tapo svarbiu prekybos punktu. Spaudos draudimo metais per Kybartus ėjo knygnešių keliai. Per Pirmąjį pasaulinį karą miestas buvo sugriautas, tačiau netrukus atstatytas. 1919 m. Kybartams suteiktos miesto teisės ir privilegijos. Kybartų miestą puošia neorenesansinė Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia, pastatyta 1928 m. 1977 m. atidengtas paminklinis biustas garsiam tapytojui Isakui Levitanui. 2005 m. pastatytas paminklas Kybartų krašto knygnešiams. Šv. Aleksandro Neviškio cerkvė pastatyta 1870 m. Naujoji apaštalų bažnyčia Kybartuose veiklą pradėjo nuo 1914 m. Miestą puošia pėsčiųjų viadukas, nuo kurio atsiveria panorama link muitinės, gerai matosi Kybartų miestelis.
Po Kybartų geležinkelio stotimi esančius rūsius, kurie buvo pastatyti 1870 m., 2002 m. netikėtai aptiko statybininkai, remontuodami buvusį muitinės sandėlio pastatą. Labai tvirtai suręstame arkinių konstrukcijų pastate, manoma, kadaise buvo saugomos per muitinę gabenamos prekės.
Patekti į požemius bet kuriuo metu negalima. Norint pavaikščioti istorija alsuojančiuose požemiuose, reikia tartis su Kybartų kelio pasienio veterinarijos posto atstovais arba su Kybartų bendruomenės pirmininku.

VIŠTYTIS, VIŠTYČIO REGIONINIS PARKAS
Vištytis kurtis pradėjo XVI a. pradžioje. 1538 m. minimas dvaras. 1570 m. karalius Žygimantas Augustas suteikė Magdeburgo teises, herbą. 1815 m. Užnemunę prijungus prie Rusijos, Vištytis tapo svarbiu pasienio prekybos su Prūsija punktu, čia veikė muitinė. Vištyčio miestelio centre iki šių dienų išlikusi 1829 m. statyta raudonų plytų ir akmens mūro bažnyčia, varpinė, evangelikų-liuteronų bažnyčia, 1925 m. statyta aliejinė ir vėjo malūnas.
Vištyčio regioninis parkas įkurtas 1992 m. Jo tikslas išsaugoti Suvalkų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parke daug gamtiniu požiūriu vertingų kraštovaizdžio kompleksų, augalų, įrašytų į Raudonąją knygą, didelė žinduolių, roplių ir varliagyvių įvairovė.
2015 m. lapkričio 6 dieną pačiame miestelio centre atidarytas naujasis įspūdingas Lankytojų centras. Atvykusieji čia bus supažindinti su šio parko gamtos ir kultūros paveldo lobynais bei liks sužavėti čia tvyrančia suvalkietiška atmosfera. Centre jie išvys reljefų maketus, faunos ar floros fotografijas, pamatys filmukus, apžiūrės besisukančius žemėlapius, informacijos gaus terminaluose su lietimui jautriais ekranais. Susipažinus su Vištyčio regioninio parko įdomybėmis, galima savarankiškai arba su gamtos gidu keliauti po šią saugomą teritoriją. Dviračių ir pėsčiųjų takai vingiuoja per Suvalkijos kalvas, pro mažus ir didesnius ežerėlius, pelkes, akmenų grupes, Didįjį Vištyčio akmenį, Šventąjį šaltinėlį, piliakalnius, kalvas su regyklomis. Nuo „Trijų ežerų regyklos“ galima išvysti ne tik tris ežerus, bet ir pasigrožėti anapus Vištyčio ežero ošiančia Romintos giria.

MAUMEDŽIŲ GIRAITĖ
Prie pat sienos su Lenkija yra 150 metų senumo maumedžių giraitė, įrengta poilsio aikštelė. Tik šioje vietoje auga daugiau kaip 60 maumedžių, savo viršūnes iškėlusių į maždaug 30 metrų aukštį. Tai tikras įvairių paukščių „daugiabutis“.

JONO BASANAVIČIAUS GIMTINĖ IR LIETUVOS TAUTINIO ATGIMIMO ĄŽUOLYNAS
Dr. J. Basanavičiaus gimtuosiuose Ožkabaliuose atstatyta Basanavičių sodyba, jos gyvenamajame name įrengta memorialinė ekspozicija. J. Basanavičius – vienas žymiausių nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, vadinamas Tautos patriarchu, 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, žurnalo „Aušra“ leidėjas, kultūros istorikas, gydytojas. Jono Basanavičiaus gimtinėje organizuojami įvairūs tradiciniai renginiai, minėjimai, parodos, įvairūs konkursai, edukaciniai užsiėmimai.
1989 m. šalia gimtosios Jono Basanavičiaus sodybos buvo pradėtas sodinti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas. Dabar Tautinio atgimimo ąžuolynas užima apie 40 ha plotą.

PILIAKALNIŲ PILIAKALNIS – vienas gražiausių Sūduvos krašte. Tai buvusi V-XII a. gyvenvietė ir pilis su priešpiliu. Manoma, kad čia buvo kunigaikščio Margirio pilis. Dabar piliakalnis pritaikytas turizmui, įrengta poilsiavietė, automobilių stovėjimo aikštelė, laužavietė, dengtas lauko baldų komplektas, lankymo takas.

************

7. VILKAVIŠKIS – VIRBALIS – KYBARTAI (TRAUKINIU, DVIRAČIAIS)Maršruto pradžia – Kybartų geležinkelio stotis
Maršruto pabaiga – Vilkaviškio geležinkelio stotis
(galima ir atvirkščiai)

 KYBARTAI
Kybartų kaimą XVI a. pirmoje pusėje įkūrė karalienė Bona. Kaimas minimas 1561 m. Jurbarko ir Virbalio inventoriuje. 1598 m. dalis kaimo buvo užrašyta Virbalio bažnyčiai. Po 1795 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo Kybartai atiteko Prūsijai, 1815 m. – Rusijai. Kybartai pradėjo plėstis 1861 m., kai buvo baigtas tiesti Kauno – Virbalio geležinkelis, jungiantis Rusijos miestus su Prūsija. Prie Kybartų pastatyta viena gražiausių ir didžiausių geležinkelio stočių, įkurta pasienio muitinė. Kybartai sparčiai augo ir, nustelbę Virbalį, tapo svarbiu prekybos punktu. Spaudos draudimo metais per Kybartus ėjo knygnešių keliai.
Per Pirmąjį pasaulinį karą miestas buvo sugriautas, tačiau netrukus atsistatė. 1919 m. Kybartams suteiktos miesto teisės ir privilegijos.
Miestą puošia neorenesansinio stiliaus Eucharistinio Išganytojo bažnyčia, jauki rusiška cerkvė, parkelyje stovintis paminklas garsiam rusų tapytojui Isakui Levitanui, paminklas Kybartų krašto knygnešiams, reikia paminėti ir Rusijos pasienio muitinę, nemažą geležinkelio stoties kompleksą.

PĖSČIŲJŲ VIADUKAS – ilgiausias šalyje pėsčiųjų tiltas per geležinkelį. Perėjimas virš geležinkelio linijų viaduku, ne tik praktiškas, bet ir įdomus turistams. Nuo viaduko atsiveria panorama link muitinės, gerai matosi Kybartų miestelis. Kitoje geležinkelio pusėje yra geležinkelio stotis. Prancūzijos inžinieriai suprojektavo sudėtingą stoties kompleksą: lokomotyvų, riedmenų, kelio priežiūra ir techninis aptarnavimas, kuro, vandens tiekimas, apsauga, muitinės patikrinimai – visa tai buvo atlikta pagal pačius aukščiausius to meto reikalavimus. Stoties pastatus jungė požeminiai tuneliai, kurie neseniai buvo atrasti.

KYBARTŲ POŽEMIAI PO GELEŽINKELIO SANDĖLIO PASTATU
Po Kybartų geležinkelio stotimi esančius skliautuotus rūsius, kurie buvo pastatyti 1870 m., 2002 m. netikėtai aptiko statybininkai, remontuodami buvusį muitinės sandėlio pastatą. Labai tvirtai suręstame, arkinių konstrukcijų pastate, manoma, kadaise buvo saugomos per muitinę keliavusios prekės.
Patekti į požemius laisvai bet kuriuo metu negalima. Norint pavaikščioti istorija alsuojančiuose rūsiuose, reikia tartis su Kybartų kelio pasienio veterinarijos posto atstovais arba su Kybartų bendruomenės pirmininku Vitu Katkevičiumi.

NAUJOJI APAŠTALŲ BAŽNYČIA – Kybartuose veiklą pradėjo 1914 m., o po Antrojo pasaulinio karo tik 1991 m. Kaip ir tradicinis tikėjimas mūsų šalyje, taip ir Naujosios apaštalų bažnyčios tikėjimas remiasi Šventuoju Raštu. Įdomiausia tai, kad bažnyčios tarnai gali turėti šeimas, dalyvauti politiniame gyvenime.

ŠV. ALEKSANDRO NEVIŠKIO CERKVĖ – tai pirmoji cerkvė Užnemunėje, pastatyta 1870 m. Ji turėjo atlikti ypatingą misiją – pargabenant iš Vakarų į Rusiją užsienyje mirusių tikinčiųjų palaikus. Pagal stačiatikių papročius, visos reikalingos apeigos turėdavo būti atliktos jau pačioje pirmojoje pasienio cerkvėje, todėl Kybartų cerkvė matė daug aukštųjų carinės Rusijos asmenų. Cerkvei buvo keliami dideli reikalavimai, todėl ir cerkvė, ir stačiatikių kapinės Kybartuose buvo ypatingos. Cerkvė dabar vis dar prižiūrima vietos stačiatikių bendruomenės.

PAMINKLAS KYBARTŲ KRAŠTO KNYGNEŠIAMS – pastatytas 2005 m., projekto autorius Vytautas Lelešius. Iš Kybartų pasienio punkto spauda buvo gabenama traukiniais. Knygoms kelią į Didžiąją Lietuvą pastodavo caro valdžios užkardos: muitinė, pasienio sargyba ir akcizo tarnyba. 1898 m. sargybiniai gavo teisę šaudyti į sienos pažeidėjus. Dėl to keletas knygnešių žuvo, kiti buvo sužeisti. Vien 1889-1904 metais buvo atimta 234 000 lietuviškų leidinių.

EUCHARISTINIO IŠGANYTOJO BAŽNYČIA – Kybartų miesto architektūrinės raidos savitumą ženklina ir neorenesansinė Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia, 1928 m. pastatyta pagal architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektą. Kybartų parapijos bendruomenės ir miesto bičiulių, pasiryžusių gaivinti gimtojo miesto paveldą, iniciatyva ir lėšomis 2006 m. buvo atstatyti per Antrąjį Pasaulinį karą išplėšti bažnyčios varpai, profesionaliai sutvarkytas naktinis kybartiečių dvasios namų apšvietimas.

Paminklas garsiam tapytojui ISAKUI LEVITANUI – 1977 m. sausio 25 d. Kybartuose atidengtas paminklinis biustas (skulpt. Bronius Vyšniauskas, arch. Rimvydas Vyšniauskas). Isakas Levitanas vienas žymiausių to meto Rusijos imperijos peizažistų, puikus koloristas. Sukūrė daugiau kaip 1000 tapybos darbų, vadinamųjų nuotaikos peizažų.

JUNGTINĖ METODISTŲ BAŽNYČIA – Lietuvoje pirmoji metodistų bendruomenė įsikūrė 1900 m. Kaune. Lietuvos įstojimas į Sovietų sąjungą po Antrojo Pasaulinio karo Metodistų bažnyčiai buvo lemtingas. Metodistų bažnyčios kunigai ir bendruomenių nariai buvo persekiojami, konfiskuojami bažnyčių pastatai. Metodistų bažnyčia Lietuvoje savo veiklą atnaujino 1995 m.

VIRBALIS – seniausias rajono miestas (iki XVIII a. dar vadintas Nova Volia). Jis minimas nuo 1536 m. Karalienės Bonos laikų.
1993 metais Virbalis šventė 400 metų jubiliejų. Ta proga buvo pastatytas paminklas miesto centre.

VIRBALIO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA. Virbalio gyventojai liuteronai minimi nuo 1614 m. 1731 m. iš Zalcburgo atsikėlę vokiečiai įsteigė bendruomenę. 1807 m. daržinėje įvyko pirmosios Virbalio evangelikų liuteronų pamaldos. 1833 m. oficialiai įkurta Virbalio evangelikų liuteronų bendruomenė. Pirmieji maldos namai įrengti nupirktame mūriniame name. 1940 m. evangelikų liuteronų bažnyčia buvo paversta grūdų sandėliu. 1994 m. kovo 8 d., Virbalio mokykloje įvyko pirmosios parapijos atkūrimo pamaldos. 2000 m. balandžio 24 d. buvo laikomos Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčios atstatymo darbų pašventinimo pamaldos.

 VIRBALIO ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIA. 1555 m. karalienė Bona fundavo medinės bažnyčios statybą ir paskyrė jai šešis valakus žemės. 1643 m. įsteigtas Domininkonų vienuolynas ir pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. 1658 m. parapijos bažnyčia, klebonija ir prieglauda sudegė, atstatyta buvo tik vėliau. 1819 m. dominikonų bažnyčia atiduota parapijai, o vienuolynas uždarytas. 1944 m. vokiečiai bažnyčią susprogdino. 1958 m. prieglauda perstatyta į bažnyčią, vėliau pristatyta zakristija.

 

VIRBALIO TVENKINYS. Valstybinės reikšmės tvenkinys. Žiemą bendruomenė „Virbalio vartai“ organizuoja įvairias varžybas, vasarą – sutvarkyta poilsio zona kur galima maudytis.

 SALOMĖJOS NĖRIES TĖVIŠKĖ
Kiršuose, už poros kilometrų nuo Alvito miestelio, prie Širvintos upės yra senoji Bačinskų sodyba. Sodyba priklauso poetės giminėms. Memorialinės ekspozicijos nėra. Sodybos pastatai sudegė 1944 m. Išlikęs  tvartas, svirnas, gyvenamojo namo pamatai. 1972 m. pastatytas paminklinis akmuo. Išlikęs autentiškas šulinys, sodas. Nestinga čia ir lankytojų, bei ekskursijų.

 PAEŽERIŲ DVARAS – unikaliausias Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektas. Paežerių dvaro pradžia turėtų siekti seniausių Sūduvos dvarų kūrimosi laikus – XVI-XVII a. Rūmus iš visų pusių supa dvaro parkas ir sodas, užimantis 12 ha plotą, šiaurinėje dalyje besišliejantis prie Paežerių ežero. Šalia rūmų auga glaustašakis ąžuolas, pasak legendos, pasodintas dvaro įkūrimo proga prieš 400 m. Pietvakariniame vejos krašte – dvaro oficina su prie jos prisišliejusiu negotikinio stiliaus Belvederio bokštu. Dvare įsikūręs Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus. Čia rengiami klasikinės muzikos ir poezijos vakarai, skamba kamerinės muzikos koncertai, pristatomos profesionalaus ir liaudies meno parodos, organizuojami edukaciniai užsiėmimai ir įvairios šventės.

PAEŽERIŲ EŽERAS – apie 2 km į vakarus nuo Vilkaviškio. Šiaurės rytų krantas prieina prie Vilkaviškio miesto. Ežerą ypač mėgsta sporto entuziastai. Sutvarkytas miesto pliažas.

 VILKAVIŠKIS yra vienas senesnių Sūduvos miestų, istorijos metraščiuose minimas nuo XVI a. pradžios. Pirmoji bažnyčia pastatyta 1620 m. Didžioji bendruomenės dalis buvo žydai, todėl Vilkaviškyje stovėjo viena seniausių ir gražiausių Lietuvoje medinių sinagogų, statyta daugiau kaip prieš 400 metų. 1660 m. Vilkaviškiui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Vilkaviškio miesto dvare 1812 m. apsistojęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas miesto laukuose surengė kariuomenės paradą ir faktiškai paskelbė karo pradžią Rusijai. 1918 m. Vilkaviškyje veikė “Žiburio” gimnazija, kurioje mokėsi ne viena įžymybė. Dabar čia įsikūrusi Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 1940 m. buvo įkurta kunigų seminarija, dabar čia veikia siuvimo fabrikas “Žemkalnija”. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. atstatytas Nepriklausomybės paminklas, 1996 m. atidengtas J. Basanavičiaus paminklas, 1998 m. – V. Kudirkos paminklinis biustas. Tais pačiais metais atstatyta Vilkaviškio katedra.

JONO BASANAVIČIAUS AIKŠTĖ
XIX a.- XX a. šią aikštę – miesto turgų – juosė gausiausio Vilkaviškio miesto gyventojų sluoksnio – žydų (prekybininkų,     amatininkų, bankininkų, pačių veikliausių miestiečių) gyvenamieji namai, parduotuvės, šventyklos, netoli aikštės stovėjo viena seniausių ir gražiausių Lietuvoje medinių sinagogų, statyta daugiau kaip prieš 400 metų.

VILKAVIŠKIO RAJONO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
1918 metais čia veikė Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija, kurioje mokėsi lietuvių, žydų, vokiečių ir rusų vaikai. Gimnazijoje buvo kuriamos organizacijos, būreliai, leidžiami laikraštėliai. Joje mokėsi ne viena įžymybė, kuria mes galime didžiuotis ir šiandien. Tai poetai ir rašytojai: S. Nėris, K. Bradūnas, J. Tysliava ir daugelis kitų.

VILKAVIŠKIO MIESTO DVARAS
Šį dvarą valdė Lietuvoje garsios Oginskių giminės atstovai. 1812 metais jame buvo apsistojęs Prancūzijos imperatorius Napoleonas. Teigiama, kad čia jis paskelbė faktišką karo pradžią Rusijai.

Geriausiai išlikusioje Vilkaviškio senamiesčio dalyje ekskursantai apžiūrės ne tik vieną gražiausių, bet ir egzotiškiausių praeities statinių – buvusio valstybinio spirito monopolio sandėlį. Tarybiniais metais čia buvo įsikūręs buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas, o dabar šurmuliuoja parduotuvė „Norfa“. Apie laikotarpį, kai čia buvo pilstomas alkoholis, knygoje „Vilkaviškio savivaldybė. 1918–1938“ rašoma: „Įmonė veikė prieš didįjį karą, valdant Lietuvą rusams. Vokiečių okupacijos metu ji neveikė. Pradėjo veikti tik 1924 metais spalio mėn. Šios įmonės tikslas pilstyti spiritą ir atskiestą spiritą į Finansų Ministerijos nustatytos talpos indus“.

VILKAVIŠKIO KATEDRA
Pirmąją medinę bažnyčią Vilkaviškyje pastatė 1620 m. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1870 – 1881 m. 1884 m. vyskupas Juozapas Olekas bažnyčią konsekravo. 1926 m., įsteigus Vilkaviškio vyskupiją, bažnyčia tapo Katedra. Per Antrąjį Pasaulinį karą Katedra buvo apgriauta. Atstatyti neleista ir pabaigta griauti. Parapijos klebono kunigo Vytauto Gustaičio rūpesčiu 1991 m. pradėta naujos Katedros statyba. 1998 m. naująją Vilkaviškio Katedrą konsekravo vyskupas Juozas Žemaitis, dalyvaujant garbingiems svečiams ir minioms tikinčiųjų. Katedros šventoriuje išraiškinga skulptūra „Budavonės kankiniai“ pasakoja apie tragišką trijų kunigų žūtį 1941 m. Budavonės miške.

VILKAVIŠKIO MIESTO MALŪNAS-ALIEJINĖ
Tai viena seniausių dar tebeveikiančių aliejinių Suvalkijoje, spaudžianti sėmenų aliejų senoviniu būdu su dar prieškariu gamintais įrenginiais. Šiuo metu aliejų malūne spaudžia jau ketvirtoji Karužų giminės karta. Čia aliejaus galite ir įsigyti.

*************

8. VILKAVIŠKIO KRAŠTO ĮŽYMŪS ŽMONĖS

PETRAS KRIAUČIŪNAS (1850-1916)
Vertėjas, pedagogas, tautinio atgimimo ir kultūros veikėjas gimė 1850 m. rugsėjo 16 d. Papečkių k. (dabar Girėnų k.), Vilkaviškio r. Baigęs Vištyčio pradinę mokyklą mokėsi Marijampolės gimnazijoje , Seinų kunigų seminarijoje, Peterburgo dvasinėje akademijoje, tačiau kunigu netapo. Atsisakęs šventintis į kunigus 1881 m. Varšuvos universitete įgijo lotynų kalbos mokytojo specialybę. Dėstė Marijampolės gimnazijoje, už metraščio „Aušra“ rėmimą ir platinimą iš mokytojo pareigų buvo atleistas. Dirbo teisėju Plokščiuose, advokatu Marijampolėje, vėliau vėl mokytojavo Marijampolės gimnazijoje. 1914 m. sudarė lietuvių kalbos ir literatūros programą vidurinėms mokykloms. Rinko lietuvių tautosaką, rengė lietuvių kalbos žodyną. P. Kriaučiūnas kartu su žmona globojo sunkiai sergantį rašytoją V. Kudirką, padėjo „Varpo“ leidėjams. 1915 m. su Marijampolės gimnazija evakavosi į Jaroslavlį (Rusija).

VINCAS PIETARIS (1850–1902)
Gydytojas, rašytojas, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius V. Pietaris gimė 1850 m. spalio 9 d. valstiečių šeimoje, Žiūrių – Gudelių kaime, Vilkaviškio r. Mokėsi Pilviškių pradinėje bei Marijampolės apskrities mokyklose ir Suvalkų berniukų gimnazijoje. Ją baigęs, 1870 m. gavo stipendiją studijoms Maskvos universitete. Čia jis baigė Fizikos ir matematikos studijas ir tais pačiais metais buvo priimtas į Medicinos fakultetą, kurį baigė 1879 m. Studijų metais užsimezgė draugystė su J. Basanavičiumi, kuri dar labiau sustiprino jo patriotines nuotaikas. 1879 m. jis vedė Mariją Kosovič ir persikėlė į Ustiužną (Rusija, Vologdos sritis), kur iki gyvenimo pabaigos dirbo apskrities gydytoju.
Reikšmingiausias  V. Pietario kūrinys – romanas “Algimantas” (1904 m.). Tai įdomus, lengvo stiliaus romanas, parodantis lietuvių tautos kovos už laisvę grožį, jos heroizmą.                                                     Paskutinįjį savo gyvenimo dešimtmetį V. Pietaris ypač intensyviai reiškėsi lietuvių draudžiamoje spaudoje savo rašiniais bei proza. Tiesa, tyliai, po įvairiais slapyvardžiais užsislėpęs, norėdamas likti neatpažintas ir išties toks likęs – Lietuva apie V. Pietarį sužinojo tik po jo mirties.

JONAS BASANAVIČIUS (1851-1927)
Lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas Jonas Basanavičius gimė 1851 m. lapkričio 23 d. Ožkabaliuose, Vilkaviškio rajone.
Mokėsi pas kaimo mokytoją – daraktorių, vėliau Marijampolės gimnazijoje. 1873 m. įstojo į Maskvos universiteto Istorijos – filologijos fakultetą, vėliau perėjo į Medicinos fakultetą.  Kultūrinę ir politinę veiklą pradėjo dar studijuodamas Maskvos universitete. Tyrė Lietuvos istoriją, lietuvių kultūrą, kalbą, rinko tautosaką, rūpinosi liaudies švietimu, lietuviškos spaudos draudimo panaikinimu. 1874 m. parengė lietuvišką elementorių, bet negavo leidimo spausdinti. 1880-1905 m. gyveno ir dirbo Bulgarijoje, išskyrus 1882-1884 m. – šiais metais dirbo Prahoje ir Vienoje. 1883 m. tapo laikraščio „Aušra“ leidėju ir pirmuoju redaktoriumi. 1905 m. Vilniuje apsigyvenusio J. Basanavičiaus pastangomis sušauktas lietuvių Seimas, įkurta Tautinė demokratinė lietuvių partija. 1918 m. vasario 16 d. J. Basanavičius pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės deklaraciją.
Parašė apie 40 studijų iš istorijos, archeologijos, kultūros istorijos, etnografijos, folkloristikos, kalbotyros, apie 140 įvairių straipsnių. Sudarė ir išleido tautosakos rinkinių.
Už nuopelnus Lietuvai, dr. J. Basanavičiui dar gyvam esant buvo skirta valstybinė pensija. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas išrinko jį savo garbės nariu ir profesoriumi. Po mirties Kauno karo ligoninė, kurioje jis gydėsi, buvo pavadinta jo vardu. Daugelis miestų įamžino jo atminimą paminklais bei biustais, atsirado Jono Basanavičiaus vardu pavadintų gatvių, aikščių, parkų ir įvairių visuomeninių pastatų.
Gimtinės sodyboje Ožkabaliuose įkurtas muziejus. 1988 m. pradėtas sodinti Tautinio Atgimimo Ąžuolynas užima apie 40 ha, jame auga apie 9000 ąžuolų.

  PETRAS ARMINAS – TRUPINĖLIS (1853-1885)
Poetas, vertėjas, pedagogas P. Arminas – Trupinėlis gimė 1853 m. birželio 16 d. Degsniškių k., Vilkaviškio r.
Baigęs Gižų pradžios mokyklą ir dvi klases Marijampolės keturklasėje, tęsė mokslus Veiverių mokytojų seminarijoje. Mokytojavo Alvite, Kudirkos Naumiestyje, Marijampolės gimnazijoje. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Sudarė lietuvišką chrestomatiją, tačiau ji nebuvo išleista dėl patriotiškų tekstų. Reiškėsi kaip vertėjas – vertė I. Krasickio, I. Krylovo ir kt. kūrinius. Juos spausdino „Aušroje“. Lietuvybės skleidimas, nelegali veikla nepatiko caro valdžiai – Arminas pradėtas persekioti ir 1883 m. perkeltas į Augustavą. Šį paskyrimą jis sutiko kaip tremtį. Jo būseną atsidūrus toli nuo savųjų atskleidžia Lietuvon atsiųstos eilės „Dūsavimai“. Sielvartas ir ilgesys visiškai pakirto jėgas, ir poetas grįžo namo į Marijampolę, neišbuvęs nė metų svetur.
Parašė pasakėčių, eilėraščių, istorinį tyrinėjimą „Nusidavimai Lydos pilies“, kuriuos skelbė spaudoje.
Arminas taip pat buvo puikus mokytojas, kuris ne tik žinias teikė, bet ir rūpinosi dvasiniu, tautiniu savo mokinių ugdymu.

VINCAS KUDIRKA (1858-1899)
Prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas didžiausių lietuvių nacionalinio išsivadavimo judėjimo vadovų, Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio 31 d. Paežeriuose, Vilkaviškio rajone.
Mokėsi Paežerių pradžios mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. Tolesnės studijos – Varšuvos universiteto Istorijos – filologijos fakultete, po metų – Medicinos fakultete.
1885 m., „Aušros“ veikiamas, nusprendžia atsidėti lietuviškai veiklai. 1888 m. įkūrė lietuvių studentų draugiją „Lietuva“. Draugija 1889 m. pradėjo leisti „Varpą“, kurį redagavo kelerius metus ir jame rašė skiltį „Tėvynės varpai“.
Nuo 1890 m., greta „Varpo“, V. Kudirkos iniciatyva buvo leidžiamas ir valstiečiams skirtas laikraštis „Ūkininkas“. Gyvenimo pabaigoje „Varpo“ redagavimas visiškai perėjo į jo rankas. 1899 m. išleido eilėraščių rinkinį „Laisvos valandos“, kuris patraukia pilietiškumu, šviesių idealų deklaravimu.
Nors mirė būdamas tik 40-ies metų, per palyginti trumpą laiką jo sukurti darbai buvo nepaprastai reikšmingi.
Gimtinėje, Paežerių k., Vilkaviškio r., išlikusi V. Kudirkos klėtelė. 1998 m. Kudirkos Naumiestyje atidarytas V. Kudirkos muziejus.

PRANAS MAŠIOTAS (1863-1940)
Garsus pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas, vertėjas, visuomenės bei kultūros veikėjas Pranas Mašiotas gimė 1863 m. gruodžio 19 d. Pūstelninkų k., Vilkaviškio rajone.
Mokėsi carinėje Naumiesčio pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, studijavo Maskvos universiteto Fizikos – matematikos fakultete.
1891 m. persikėlė gyventi į Rygą, kur iki 1915 m. mokytojavo. Gyvendamas Latvijoje, P. Mašiotas daug dirbo įvairiose organizacijose. Buvo vienas iš Lietuvių švietimo draugijos „Žvaigždė” steigėjų.
I pasaulinio karo metais vadovavo lietuvių gimnazijoms Voroneže, po 1923 m. – gimnazijai Klaipėdoje.
Bendradarbiauti spaudoje P. Mašiotas pradėjo nuo 1884 m. Jo straipsniai pasirodydavo „Aušroje”, „Šviesoje”, „Vienybėje Lietuvininkų”, „Varpe”, „Lietuvių laikraštyje” ir kt.
Parengė ir išleido apie 150 knygų vaikams. P. Mašiotas – žymiausias knygnešių temos lietuvių vaikų literatūros kūrėjas („Kai knygas draudė“, „Pašešupių knygnešiai“). Be jaunimo literatūros, P. Mašiotas paruošė ir daugybę vadovėlių – daugiausiai iš matematikos srities. Žinomas ir kaip vertėjas – išvertė apie 40 knygų. Daugelį kūrinių pasirašinėjo Dėdės Prano slapyvardžiu. Kačerginėje, kur rašytojas su šeima gyveno 1937-1940 m., 2004 m. pradėtas kurti „Prano Mašioto pasakų parkas“. Pūstelninkų kaimas prie Šešupės, kur užaugo rašytojas, išnykęs. Netoli buvusios sodybos rašytojui atminti įrengtas memorialas.

 ANTANAS KRIŠČIUKAITIS – AIŠBĖ (1864-1933)
Rašytojas, teisininkas, profesorius, pirmasis Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas A. Kriščiukaitis – Aišbė gimė 1864 m. liepos 24 d. Paežeriuose, Vilkaviškio rajone.
Mokėsi Paežerių kaimo pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje. Maskvos universitete baigė teisės mokslus. Dirbo Rusijos teismų įstaigose.
1918 m. grįžo į Lietuvą, buvo paskirtas Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininku ir likusią gyvenimo dalį kūrė teisinės valstybės pagrindus. Profesoriavo Kauno universitete. 1920 m. įregistravo Lietuvos teisininkų draugiją ir 13 metų jai vadovavo. Redagavo draugijos leidžiamą žurnalą „Teisė“, kūrė lietuvišką teisinę terminiją.
Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuviškasis balsas“, „Vienybė lietuvninkų“, „Garsas“, „Varpas“, „Nemuno sargas“ ir kt. Parašė satyros vaizdelių ir feljetonų, išvertė nemažai garsių pasaulio rašytojų kūrinių.
1970 m. gimtuosiuose Paežeriuose jam pastatytas paminklinis akmuo ir koplytstulpis .

 JUOZAS BAGDONAVIČIUS – BAGDONAS (1866-1956)
Gydytojas, knygnešys, aušrininkas, publicistas, politinis veikėjas gimė 1866 m. balandžio 6 d. Slibinų k., Kybartų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.
Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, studijavo Varšuvos, Maskvos universitetuose. Maskvoje dalyvavo slaptos lietuvių studentų draugijos veikloje. 1886 m. pradėjo rašyti „Aušroje“, dalyvavo varpininkų suvažiavimuose, platino lietuviškus raštus.
1892 – 1899 m. – gydytojas Kudirkos Naumiestyje ir Vilkaviškyje, dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje. 1983 m. areštuotas ir tardomas dėl brolio Jurgio, pagauto su draudžiamais raštais, vadinamoje „Sietyno“ byloje. Nuo 1897 m. bendradarbiavo leidiniuose „Varpas“, „Ūkininkas“, „Vienybė Lietuvninkų“. Rašė politinėmis ir socialinėmis temomis, pasirašydamas nuolat keičiamais slapyvardžiais. 1897 m. areštuotas ir kalintas Kalvarijos kalėjime. 1899 – 1906 m. gyveno Rytų Prūsijoje, D. Britanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Škotijoje. Londone organizavo „Šviesos“ draugiją.
1906 m. grįžęs į Vilnių redagavo „Lietuvos ūkininką“, 1907 m. išleido leidinį „Mes ir Lietuvos socialdemokratai“. Nuo 1908 m. rašė į leidinius „Šviesa“, „Litwa“, laikraštyje „Viltis“ tvarkė nuolatinį spaudos apžvalgos skyrių. 1914 – 1918 m. Vilniuje ir Maskvoje tarnavo kariuomenėje gydytoju. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 – 1922 m. Sveikatos departamento direktorius. 1922 – 1935 m. Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto profesorius, 1923 – 1924 m. – dekanas. 1944 m. pasitraukė į Austriją, vėliau į Vokietiją. 1948 m. išvyko į JAV. 1979 m. spalio 27 d. jo urna perlaidota Kudirkos Naumiesčio kapinėse.

PETRAS MIKOLAINIS (1868-1934)
Žurnalistas, leidėjas, kritikas, publicistas, knygnešys P. Mikolainis gimė 1868 m. gegužės 26 d. Čižiškių k., Vilkaviškio r. Lietuviškąją draudžiamą spaudą tėvo paskatintas savarankiškai pradėjo gabenti eidamas 19-uosius metus. M. Jankus pasiūlė pernešti per sieną ir nusiųsti į Varšuvą 5 tūkst. „Varpo“ prospektų. Vėliau spaudą daugiausia gabendavo valtimi per Vištyčio ežerą.
Bendravo su Vincu Kudirka, Suvalkijos knygnešiais – Adomu Grinevičiumi, Motiejumi Akeliu, Juozu Kancleriu ir kitais. Slapta siuntinėjo rusų draudžiamą lietuvišką spaudą į Sankt Peterburgą, Jelgavą, Rygą ir kitus miestus. Turėjo nemažai talkininkų (A. Zigmantaitė, E. Geležiūnienė, A. Šukvietis, J. Barkauskas ir kiti). Už tai persekiojamas Rusijos policijos 1900 m. pasitraukė į Mažąją Lietuvą, apsigyveno Ragainėje, vėliau persikėlė į Tilžę. Dirbo pas spaustuvininką J. Šionkę, jam iš Lietuvos parūpindavo rankraščių. 1893 m. Tilžėje įsteigė lietuviškos spaudos sandėlį–parduotuvę. Buvo kartu ir prekybininkas, ir leidėjas. Čia draudžiamos lietuviškos spaudos gaudavo iš Lietuvos atvykstantys knygnešiai. Organizavo lietuviškos spaudos gabenimą į Lietuvą, nuveždavo ir pats. Buvo „Varpo“ ir kitų leidinių atsakingasis leidėjas. Dėl tokios veiklos buvo priverstas išvykti iš Prūsijos, apsigyveno JAV. Įsitraukė į lietuvių draugijų veiklą, dirbo redakcijose, leidyklose. Leido knygas, rašė vadovėlius, mokslo populiarinimo knygeles, lietuviškų knygų katalogus.

JUOZAS RIMŠA (1875-1970)
Knygnešys, Lietuvos politinis veikėjas, skulptoriaus Petro Rimšos brolis gimė 1875 m. rugpjūčio 24 d. Margiuose (dabar Naudžiai, Vilkaviškio r.).
1884-1888 m. mokėsi Paežerių pradžios mokykloje, Pilviškiuose pas knygnešį Pauliukevičių mokėsi knygų įrišimo amato. Gižuose turėjo savo knygrišyklą. Rinko „Ūkininko“, „Varpo“ prenumeratas, pats platino lietuvišką spaudą. Buvo vienas aktyviausių „Sietyno“ draugijos narių.
1898 m. lapkričio 18 d. su draudžiamos literatūros kroviniu sulaikytas Vilkaviškio geležinkelio stotyje ir pasodintas į Kalvarijos kalėjimą. Paleistas toliau tęsė savo veiklą, todėl vėl buvo suimtas ir 1899 m. trims metams ištremtas į Odesą.
Grįžęs 1902 m. su Stasiu Matulaičiu ir Juozu Kačergiu įkūrė Lietuvos socialdemokratų partijos Suvalkijos krašto organizaciją. Panaikinus spaudos draudimą, tais pačiais kanalais platino socialdemokratinę literatūrą. Tėvui mirus, grįžo į jo ūkį ir per trumpą laiką kartu su broliu Jurgiu padarė jį pavyzdiniu.
1905-1907 m. revoliucijos dalyvis, „Šviesos“ draugijos veikėjas. 1905 m. balandžio 15 d. po mitingo Paežeriuose suimtas ir 6 mėn. pasodintas į Kalvarijos kalėjimą. 1909 m. vėl suimtas ir ištremtas į Kauno guberniją.
1915 m. vokiečiai suėmė už politinę veiklą ir išvežė į karo belaisvių stovyklą. Ten įkūrė lietuviškų knygų bibliotekėlę. 1917 m. rugsėjo 18-22 d. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje, po jos įsijungė į Valstiečių liaudininkų sąjungos veiklą. 1940 m. paskirtas Pilviškių valsčiaus viršaičiu.

 JUOZAS TYSLIAVA (1902-1961)
Poetas, vertėjas, žurnalistas, leidėjas J. Tysliava gimė 1902 m. lapkričio 1 d. Geisteriškių k., Vilkaviškio r.
Baigęs Keturvalakių mokyklą, mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. Studijavo Kauno ir Paryžiaus universitetuose. 1919 m. buvo įstojęs į savanorių gretas.
Nuo 1920 m. dirbo „Steigiamojo Seimo darbų“ ir laikraščio „Žemdirbių balsas redakcijose, 1922 m. – Eltoje, laikraščio „Lietuvos aidas“ korespondentas. 1932 m. rudenį išvyko į JAV, kur praleido apie pusę savo gyvenimo. 1940-1961 m. redagavo laikraštį „Vienybė“, vėliau perėmė laikraščio leidimą. Buvo aktyvus JAV lietuvių bendruomenės veikėjas.
1992 m. pasirodė pirmasis jo poezijos rinkinys „Žaltvykslės“, 1923 m. – „Traukinys“, 1924 m. – „Nemuno rankose“, 1926 m. – „Tolyn“. 1924 m. parengė poezijos antologiją „Sūduva“. 1929 m. išleido poezijos knygelę „Vėjų taurė“ prancūzų kalba.
Juozas Tysliava buvo savitas, individualaus braižo poetas, nepritapo nė prie vienos tuo metu buvusios literatūrinės srovės. Žavėjosi Kazio Binkio kūryba, priklausė „Keturių vėjų“ sąjūdžiui. Svarbiausi jo lyrikos motyvai – gamta, meilė, kaimas ir miestas. Jo poetinis žodis jaunas ir veržlus, kūrybos centrinė figūra – šių laikų žmogus, jo vargai ir rūpesčiai, svajonės ir liūdesys.

 SALOMĖJA NĖRIS (1904-1945)
Poetė, vertėja S. Nėris (Bačinskaitė-Bučienė)  gimė 1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose, Vilkaviškio rajone.
Mokėsi Alvito pradžios mokykloje, Marijampolės, Vilkaviškio gimnazijose. Kauno universitete studijavo lietuvių ir vokiečių filologiją. Baigusi universitetą, mokytojavo Lazdijuose, Panevėžyje, Kaune, II pasaulinio karo metais gyveno Penzoje, Ufoje, Maskvoje.
Pirmąjį eilėraštį Salomėjos Nėries slapyvardžiu išspausdino 1923 m., pirmąjį eilėraščių rinkinį „Anksti rytą“  – 1927 m. dar būdama studentė. 1931 m. pasirodė antrasis eilėraščių rinkinys „Pėdos smėly“, 1935 m. – „Per lūžtantį ledą“. Už rinkinį „Diemedžiu žydėsiu“ 1938 m. S. Nėris gavo Valstybinę premiją. Karo metu lyrikos rinkiniuose „Dainuok širdie gyvenimą“ (1943 m.) ir „Lakštingala negali nečiulbėti“ (1945 m.) ji ištobulino klasikinio eilėraščio modelį. 1944 m. grįžusi į Lietuvą  poetė parsivežė naujo rinkinio „Prie didelio kelio“ rankraštį. Net 50 metų jis išgulėjo slepiamas.  Vietoj jo buvo išspausdintas kitas pakeistu pavadinimu ir pataisytas rinkinys. 1994 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido autentišką paskutinį poetės rinkinį „Prie didelio kelio“ tokį, kokį norėjo matyti ji.
Poetės tėviškės pastatai sudegė 1944 m. Išlikę du tvartai, gyvenamojo namo pamatai. 1972 m. sodyboje pastatytas paminklinis akmuo.

ANTANAS VAIČIULAITIS (1906-1992)
Lietuvos diplomatas, rašytojas, vertėjas Antanas Vaičiulaitis gimė 1906 m. birželio 23 d. Didžiuosiuose Šelviuose, Vilkaviškio rajone.
Baigė Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją, Kauno universitete studijavo lietuvių ir prancūzų filologiją, prancūzų kalbos studijas gilino Grenoblio ir Sorbonos universitetuose, dirbo diplomato darbą Romoje. Redagavo katalikišką moksleivių žurnalą „Ateitis“, dirbo vertėju, „Eltos“ redaktoriumi. 1940 m. apsigyveno JAV, redagavo žurnalą „Aidai“, dirbo pedagogu.
Parašė novelių rinkinius „Vakaras sargo namelyje“ (1932 m.), „Vidudienis kaimo smuklėje“ (1933 m.), „Pelkių takas“ (1939 m.), „Kur bakūžė samanota“ (1947 m.), „Vidurnaktis prie Šeimenos“ (1986 m.), romaną „Valentina“ (1936 m.) ir kt.
Antanas Vaičiulaitis – XX a. ketvirtojo dešimtmečio kartos rašytojas, išsiskiriantis ypač šviesiu humanistiniu pasaulio suvokimu ir dėmesiu estetiniam kūrinio formos tobulumui. Vaičiulaitis yra vienas ryškiausių krikščioniškojo humanizmo atstovų lietuvių literatūroje, atstovaujantis brandžiai ir laisvai nepriklausomos Lietuvos meninei kultūrai.
Rašytojo A. Vaičiulaičio tėviškės sodyboje išlikę klėtis ir tvartas. Sodybos vietoje 2006 m. vasarą atidengtas paminklinis akmuo rašytojui atminti.

ANTANAS BALTŪSIS – ŽVEJYS (1915-1948)
Lietuvos partizanų vadas Antanas Baltūsis – Žvejys gimė 1915 m. Gulbiniškių k., Pilviškių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Mokėsi Šakių gimnazijoje, Vilkaviškio kunigų seminarijoje, tačiau nejausdamas pašaukimo būti kunigu iš seminarijos išėjo ir mokytojavo. 1939 m. įstojo į Karo mokyklą.
1945 m. pavasarį įsitraukė į partizaninio pasipriešinimo judėjimą, vėliau paskirtas Tauro apygardos laikraščio „ Laisvės žvalgas“ vyr. redaktoriumi. Nuo 1946 m. buvo Tauro apygardos vadas. 1947 m. apygardos pasitarime išrinktas Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininku. 1948 m. MGB kareiviams apsupus sodybą  Gulbiniškių k. nusišovė. 2002 m. Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis . Apdovanotas visų trijų laipsnių Laisvės kovos kryžiais.

KAZYS BRADŪNAS (1917-2009)
Lietuvių poetas, publicistas Kazys Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11 d. Kiršų k.,  Vilkaviškio r.
Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, kurioje sukūrė pirmuosius savo eilėraščius. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Redagavo žurnalą „Ateitis“. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Iš pradžių apsigyveno Vokietijoje, 1949 m. persikėlė į JAV. Gyveno Baltimorėje, Čikagoje. Išeivijoje daug dirbo Lietuvos kultūros labui. 1951 m. suredagavo poezijos antologiją „Žemė“, nuo 1952 m. dirbo žurnalo „Literatūros lankai“ redakcijoje, nuo 1961 m. redagavo dienraščio „Draugas“ savaitinį kultūrinį priedą. Atkūrus nepriklausomybę 1994 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1994 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
JAV su kitais redagavo veikalus „Lietuvių literatūra svetur, 1945-1971 m.“, „Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990 m.“, trečiąjį „Lietuvos poezijos tomą“ „Aidus“. Poezijos rinkinius „Vilniaus varpai“ (1943 m.) ir „Pėdos arimuos“ (1944 m.) išleido gyvendamas Lietuvoje. Vokietijoje pasirodė „Svetimoji duona“ (1945 m.), „Maras“ (1947 m.), „Apeigos“ (1948 m.). Amerikoje išleistais poezijos rinkiniais K. Bradūnas atsiskleidžia kaip brandus ir ištikimas lietuvių tautos, jos istorijos ir kultūros poetas. Tai ypač akivaizdu eilėraščių rinkiniuose „Devynios baladės“ (1955 m.), „Sidabrinės kamanos“ (1964 m.), „Donelaičio kapas“ (1970 m.), „Duona ir druska“ (1992 m.) ir kt.
Gimtinėje, Kiršų k., išlikęs poeto K. Bradūno gimtasis namas.