Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2017 m. gegužės 1 d.

­arrow.gif
­­Mus r­asite:
J. Basanavičiaus a. 7,
70101 Vilkaviškis
Tel./faks.
(8 342) 20525
info@vilkaviskisinfo.lt
arrow.gif Darbo laikas:
I-IV - 8-17 val.
Pietų pertrauka
12.00-12.45
V 8-16.00 val.

2017-04-11

Turizmo ir verslo informacijos centras kviečia į mokymus

1.    2017 m. balandžio 28 d. mokymai „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymų rengimas ir darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2017 metais: nauji reikalavimai ir jų praktinis taikymas“
2017 m. vasario 1 d. pradėjus taikyti privalomą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, 2017 m. visos valstybės ir savivaldybių įstaigos privalo parengti Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą ir naujus darbuotojų pareigybių aprašymus, atitinkančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos ir valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus bei Lietuvos profesijų klasifikatorių.
2017 m. balandžio 28 d. kviečiame į 6 akademinių valandų mokymus, kurių metu išmoksime analizuoti Lietuvos profesijų klasifikatorių, parengti kokybiškus, pagal naujus nustatytus reikalavimus, pareigybių aprašymus (nustatyti pareigybės lygį, kodą, aprašyti specialiuosius reikalavimus, funkcijas ir kt.), aptarsime darbuotojų veiklos vertinimo procedūrą.
Mokymai skirti: įstaigų vadovams ir pavaduotojams kitiems darbuotojams, atsakingiems už pareigybės aprašymų rengimą bei darbuotojų veiklos vertinimą.
Mokymų data – 2017 m. balandžio 28 d. 10:00 val.
Mokymų kaina - 45 Eur/asmeniui
Mokymų vieta - Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
Registracija - el. paštu info@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu - 8 342 20525.

 

2.     2017 gegužės 3 d. mokymai „Dokumentų tvarkymas ir apskaita 2017 metais: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas“
Pastaraisiais metais dokumentų tvarkymo ir apskaitos srityje įsigaliojo daug naujų reikalavimų. Tik juos žinant ir tikslingai taikant (pagal įmonės/įstaigos teisės formą, dokumentų kiekį, jų vertę ir kt.) galima sukurti racionalią dokumentų tvarkymo ir apskaitos sistemą. Kuriant šią sistemą, iškila labai daug klausimų. Esminiai iš jų – kaip racionaliai sutvarkyti dokumentus už praėjusį laikotarpį ir atlikti jų apskaitą? Ar privalu darbuotojams sudaryti asmens bylas? Kaip atsirinkti informaciją, kuri yra vertinga arba bus vertinga ateityje? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl dokumentų saugojimo terminų pratęsimo arba dokumentų sunaikinimo? Pagal kokius kriterijus pasirinkti tinkamus saugojimo terminus? Kaip įforminti dokumentų saugojimo terminų pratęsimo faktą? Kaip naikinti dokumentus, kurių saugojimo terminai pasibaigė ir fiksuoti jų sunaikinimo faktą? Kaip sutvarkyti archyviniam saugojimui atrinktus dokumentus, vesti jų apskaitą? Kiek apyrašų pasirinkti, ar ir kaip koreguoti jų turinį, užtikrinti jų tęstinumą?
Mokymai skirti: raštinių vedėjams, sekretorėms, administratoriams, raštvedžiams, buhalteriams, archyvarams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už archyvinių dokumentų tvarkymą ir apskaitą.
Mokymų data – 2017 gegužės 3 d. 10:00 val.
Mokymų kaina - 45 Eur/asmeniui

Mokymų vieta - Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
Registracija - el. paštu info@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu - 8 342 20525.

3.    Naujasis darbo kodeksas: aktualūs pakeitimai ir būtini pasiruošimo veiksmai iki 2017 m. liepos 1 d.“
Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigalioja Seimo priimtas naujasis Darbo kodeksas, kuris numato labai daug galimybių darbdaviams efektyviau ir lanksčiau organizuoti darbo santykius. Mokymų metu bus kalbama apie tai, kaip pasiruošti Darbo kodeksui ir kaip sėkmingai jį įgyvendinti.
Mokymai skirti: įmonių/įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, darbuotojams, tiesiogiai atsakingiems už darbo sutarčių ir kitų personalo dokumentų rengimą, įforminimą.
Mokymų data – 2017 gegužės 8 d. 10:00 val.
Mokymų kaina - 50 Eur/asmeniui

Mokymų vieta - Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
Registracija - el. paštu info@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu - 8 342 20525.

 

4.    Viešųjų pirkimų naujovių taikymas 2017 m.: praktinės rekomendacijos, mažos vertės pirkimai"
Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir pirkimų įstatymus, kurie pakeis šiuo metu galiojantį Viešųjų pirkimų įstatymą.
Svarbiausias šių įstatymų tikslas – iš esmės pertvarkyti viešųjų pirkimų reguliavimą: jį supaprastinti ir padidinti viešųjų pirkimų taisyklių lankstumą, mažinti administracinę naštą, gerinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygas.
Šie kvalifikacijos kėlimo mokymai suteiks teorinių ir praktinių žinių kaip tinkamai pasiruošti viešųjų pirkimų organizavimui, kaip teisingai suformuluoti pirkimų reikalavimus ir paskelbti pirkimą, kaip nuosekliai ir teisingai atlikti viešojo pirkimo procedūras pagal naujausius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus 2017 metais.
Lektorė - viešųjų pirkimų ekspertė Zita Lukšienė, ilgametė Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotoja, turinti didelę patirtį rengiant viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, konsultuojant perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų klausimais, vykdant pirkimus bei vedant specializuotus mokymus.
Mokymų data – 2017 gegužės 12 d. 10:00 val.
Mokymų kaina - 55 Eur/asmeniui

Mokymų vieta - Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.
Registracija - el. paštu info@vilkaviskisinfo.lt arba telefonu - 8 342 20525.

 

 

5.    Mokymai „TURIZMO RENGINIO VADOVO SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAI“
Mokymų data - 2017 m. balandžio 19 d.

Laikas - 14.00 val. (2 val.)
Vieta - Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis
Mokymo programos tikslas – apmokyti turizmo renginių vadovus saugos ir sveikatos klausimais.
Mokymų kaina vienam dalyviui – 14 Eur
Baigę šią mokymo programą dalyviai gauna:
pažymėjimą, leidžiantį vykdyti turizmo renginius.
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo (toliau – aprašas) 13.2 punkte nustatyta, kad švietimo teikėjas, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą, saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių vadovą(-us) vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 2004, Nr.13-395), nustatyta tvarka.
2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-223/V-792 yra pakeistas nauju 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-287/V-611, kurio 23 punktas nustato, kad darbdaviai, darbdaviams atstovaujantys asmenys, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, atestuojami:
•    baigus mokymo programą arba savarankiškai pasirengus;
•    kai Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius nustato ir raštu pateikia, kad šie asmenys pažeidžia, nevykdo ar nežino darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų;
•    ne rečiau kaip kas 5 metai.
Registracija tel: 8 342 20525, 8 652 46055 arba el. paštu: info@vilkaviskisinfo.lt

 

 


Atgal
Kurią žinote valstybės skiriamą paramą smulkiam verslui atidaryti?

Verslumo skatinimo fondas (VSF paskola) per Lietuvos kredito unijas
Parama pirmam darbui per Invega
Subsidija darbdaviui per Lietuvos darbo biržos teritorinius padalinius
Savivaldybės SVV programa
Pirmųjų verslo metų krepšeliai (vaučeriai) naujai įsteigtoms įmonėms
Daugiau informacijosNaujienų prenumerata