Senoji svetainės versija

Darbo biržos informacija

Jei esate pradėję savo verslą ir turite sumanymų dėl jo plėtros, teritorinė darbo birža gali Jums pasiūlyti finansinę paramą darbo vietos steigimui

Subsidija savarankiškam užimtumui remti gali būti skiriama, jei buvęs bedarbiu darbdavys, savo verslą pradėjęs ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje nutraukimo dienos, pirmą kartą steigia darbo vietą kitam bedarbiui įdarbinti.

 

Bendrosios nuostatos

Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 29 ir 32 str., Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuriuos rasite skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

 

Būtinos sąlygos

Darbdaviai (buvę bedarbiai) turi būti įsteigę Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą labai mažą įmonę, turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius, ir atitikti šias sąlygas:

nebūti bankrutavę/bankrutuojantys/nevykdantys restruktūrizacijos;
neturėti likviduojamos įmonės statuso;
neturėti neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų teritorinei darbo biržai;
neturėti mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nebūti skolingais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
neturėti galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį arba turėti ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 97, 99, 100, 106, 150 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

Subsidija skiriama šioms išlaidoms finansuoti :

 • darbo priemonėms ir techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems, būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
 • mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikalinga profesinė kvalifikacija ar kompetencija;
 • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir valdomų nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio).

Subsidijos dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių. Darbo vietoms, skirtoms laikiniems ar sezoniniams darbams atlikti, subsidija neskiriama.

 

Darbdaviai savo lėšomis privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 proc.- steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 darbingumo lygis ir kt. tikslinių grupių bedarbiams; 30 proc. – steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; 20 proc. – steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

 

Panaikinus įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, teritorinei darbo biržai privaloma grąžinti

 • visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per 12 mėn. laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 80 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 13-24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 50 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 25-36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

 

Svarbu žinoti!

 

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti priemonę, atrenkami pagal šiuos formalius atrankos kriterijus, patvirtintus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

 • atitikimą Lietuvos R Užimtumo rėmimo įstatyme ir jo pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
 • atitikimą teritorinės darbo biržos patvirtintam prioritetų sąrašui.

 

Darbo ieškantys asmenys dalyvauti savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje atrenkami pagal formaliuosius ir neformaliuosius kriterijus, nurodytus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8, 8.1, 8.3 ir 9 punktuose, ir atitikimą vienam ar daugiau šių specialiųjų kriterijų:

 

 • ilgiausiai nedirbę iki potencialaus įdarbinimo;
 • du ar daugiau kartu gyvenantys šeimos nariai registruoti Darbo biržoje;
 • motina (įmotė), tėvas (įtėvis), auginantys daugiau nei du vaikus iki 18 metų.

 

Ši informacija paimta iš www.ldb.lt